POL: Independent Study (IS) : [1063] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1063
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2015การศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งระหว่างธนาคารออมสิน กับ ธนาคาร กสิกรไทย ในอำเภอเมืองเชียงใหม่อ.ดร.พนม กุณาวงค์; จนัญญา บุญเรือง
Jul-2015การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; ทอรุ้ง ทองมาเอง
Sep-2558การพัฒนาเครือข่ายผู้เกษียณอายุราชการของกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; สุกาญจน์ ยะสะวุฒิ
Sep-2558การดำเนินงานแบบบูรณาการในการจัดการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ธณัฐดา พงศ์ธนสกุล
Aug-2558รูปแบบและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; จีระศักดิ์ ดวงใจ
Sep-2558ผลการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อารุณี ศรีอินทร์
Sep-2558การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของฟาร์มสุกรในตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ปิ่นทิพย์ มะโนหาญ
Sep-2558ผลการดำเนินโครงการธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; พิเชฐ ทองคำ
Jul-2558การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สายฝน วงค์สุวรรณ
Jul-2558สมรรถนะการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; วาสนา มาวงค์
Jul-2558การยอมรับค่านิยมหลักกรมการแพทย์ของบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฐมาวดี จงรักษ์; วรารัตน์ โพธิสมบัติ
Jul-2558ความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจันทนา สุทธิจารี; ธีรยุทธ พุ่มนวน
Sep-2558อิทธิพลของเฟซบุ๊ค (Facebook) ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; ธีรวัฒน์ อ้นจันทร์
Sep-2558ผลกระทบของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ณรงค์ สินสวัสดิ์; ชัยวัฒน์ เชื้อสกุล
May-2558การจัดการความรู้ในการสร้างตำบลน่าอยู่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอลงกรณ์ คูตระกูล; รุ่งอรุณ อินทร์มณี
Apr-2558ประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวีวรรณ แพทย์สมาน; ณฐรัช ทองเจิม
May-2558ความสำเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายกองบุญข้าวในเขตแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; ณัชชา สอนบุตร
May-2558บทบาทของหน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนไพรัช ตระการศิรินนท์; สัญญา ทุมตะขบ
May-2558การประเมินผลโครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต
Mar-2558สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายรังวัดในตำแหน่งนายช่างรังวัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ภานุพงศ์ หยูทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1063