POL: Independent Study (IS) : [1180] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1180
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2022การประเมินผลชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พนม กุณาวงค์; ปรัชญ์ อาศิรพงษ์พร
Sep-2022การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563-2564มาลินี คุ้มสุภา; ณัฐณิชา แสนปัญญา
Sep-2022การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้และการยอมรับความหลากหลายทางเพศของนักศึกษาจากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาลินี คุ้มสุภา; เกรียงไกร ไชยมงคล
2564การธำรงรักษาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนในพื้นที่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านปฐมาวดี จงรักษ์; รศิ คณาพิสุทธิ์
-บทวิเคราะห์ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2540-2562ธเนศวร์ เจริญเมือง; นรเศรษฐ ชุ่มถนอม
-เศรษฐกิจการเมืองของสนามไก่ชนในความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำและชุมชน กรณีศึกษา สนามกีฬาไก่ชนแม่ย่อย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร; ทศพร ขัติยะ
May-2021บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการผลักดัน (ร่าง) กฎหมายการสมรสเท่าเทียมประเทศไทยไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; งามฟ้า ฟูนาโคชิ
May-2021ความคิดเห็นของนักเรียนต่อนโยบายการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; จิรปรียา แจขัด
May-2021การจัดการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3พนม กุณาวงค์; กรองนภา ทะปะละ
May-2021การแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษเด็ดขาด เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อรรถศาสตร์ พุทธวงศ์
May-2021แนวทางการจัดการไฟป่าของชุมชนตำบลก้อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อรรถพล พรมโย
May-2021การพัฒนาพื้นที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; หทัยชนก สีหะวงศ์
May-2021ความสุขในการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; สัชฌกร พิทาคำ
May-2021การเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาล ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่พนม กุณาวงค์; ศุภมาส บุญทรง
May-2021การมุ่งสู่การบริหารแบบบูรณาการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูนปฐมาวดี จงรักษ์; รัตนาภรณ์ สิทธิกรสกุล
May-2021ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานจากการปฏิบัติงานที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปฐมาวดี จงรักษ์; พานิตนันท์ มันกระโทก
May-2021การพัฒนาภาคีสาธารณะแบบใหม่ของนโยบายเกษตรกรปราดเปรื่อง จังหวัดลำพูนปฐมาวดี จงรักษ์; ปฐวี ไชยเสน
May-2021การประเมินโครงการชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; นิภาวรรณ บัวแก้ว
May-2021ความพร้อมของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายพจนา พิชิตปัจจา; ณภัทรธมณฑ์ ภาณุรัศมิ์โภคิน
May-2021ผลกระทบของนโยบายการบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอลงกรณ์ คูตระกูล; นัทธมน ภูดอนตอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1180