POL: Independent Study (IS) : [1038] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1038
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2557การศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโครงการ 5 รั้วป้องกันยาเสพติดและโครงการ 25 ตาสับปะรดจันทนา สุทธิจารี; บัณฑิต เจริญ
Sep-2557ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำพูนไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; โอวาท ทาใจ
2557ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555อลงกรณ์ คูตระกูล; ชวนพิศ ชัยประยูร
2557ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงใหม่วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; จันสุดา จี๋เอ้ย
2557การวิเคราะห์ตัวแบบการปฏิบัติตามการนำนโยบายการจำนำข้าวเปลือกของจังหวัดลำปาง ในปีการผลิต 2555/2556วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; สุวปรียา ปัญญารักษา
Jul-2558การประเมินประสิทธิผลการดำเนินโครงการวางแผนพลังงาน ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; นภาพร ปานกลัด
Jul-2558แนวทางการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; อุไรวรรณ ศักยาภินันท์
Oct-2558กระบวนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่ มหานครของกลุ่มเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นอาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; จุฬารัตน์ สมประสงค์
15-Sep-2557การประเมินผลโครงการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายอาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; พัสวีร์ ไชยเมืองเลน
15-Sep-2557คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; ศิริพรรณ ทรงคำ
12-Sep-2557การบังคับใช้กฎหมายจราจรกับผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; เบญจวรรณ ทาทอง
12-Sep-2557ภาวะผู้นำของนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูนรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; เอกรินทร์ ศรีวิชัย
12-Sep-2557ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานวิศวกรของโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในช่วง พ.ศ. 2554 -2556รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; พจนา ธรรมโคร่ง
4-Sep-2557การประเมินผลการดำเนินงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ปฐมาวดี จงรักษ์; นายบุณยสิงห์ รอดชะพรหม
10-Sep-2557การบริหารจัดการขยะของ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; เกียรติศักดิ์ กันทาแปง
8-Sep-2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโครงการก่อสร้างถนน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; ศิริ สวนสุวรรณ
8-Sep-2557ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; ปุณย์ภินันท์ วุทธีรพล
10-Sep-2557ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; ประภาวิณี เป็งนาค
8-May-2557โครงการขยายผลของโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; กฤตยรัฐ ปารมี
23-Aug-2557ปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบเรียกเก็บเงินชดเชย ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยโครงการหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; เพลินพิศ วงศ์สุวรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1038