POL: Independent Study (IS) : [1135] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1135
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2015บทบาทของเทศบาลตำบลยุหว่าในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; กวิน วรเวทิน
Dec-2015การละเมิดสิทธิแรงงานของแรงงานต่างด้าว ในอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; วนัสนันท์ ปินคำ
Dec-2015การควบคุมดูแลคนต่างด้าวของพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; ฤทธิเดช จรรยาพงษ์
Dec-2015การควบคุมดูแลคนต่างด้าวของพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา; ฤทธิเดช จรรยาพงษ์
Dec-2015ความร่วมมือระหว่างรัฐกับชุมชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; วรากร พาจรทิศ
Nov-2015บทบาทผู้นำสตรีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา นางสาววิไล บูรณุปกรณ์อาจารย์ ดร.จันทนา สุทธิจารี; วิไลพร พุทธิศรี
Nov-2014การวิเคราะห์ความจำเป็นและแนวทางการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; กิ่งกาญจน์ แสงอาทิตย์
Nov-2014ผลการนำมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (มทท. ๒๐๖-๒๕๕๒) มาปรับใช้สถานประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รศ.ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ทิชากร สุ่มมาตย์
Sep-2015ภาวะผู้นำของประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี จังหวัดลำปางอาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; สุภัค โนกุล
Sep-2015ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสาย สนับสนุน ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์; วริชา สร้อยสวิง
Sep-2015การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการของฝ่ายรังวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนอ.ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ชาตรี นาชัยเวียง
Sep-2015การจัดการของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของอำเภอเมืองและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล; ดารินทร์ ปัญญาเจริญ
-ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูนอาจารย์ ดร.วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; พงศ์นารถ พจน์สุจริต
Sep-2015การพัฒนาอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ในสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์
Jul-2015ระดับการยอมรับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; อรพินท์ เปรมโพธิ์
Jul-2015การจัดการความรู้ในหน่วยงานกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 333 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา; ระวีชัย วงศ์รัตนมัจฉา
Jul-2015การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; ธีรธร แดงเรือง
Jul-2015การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์; ฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส
May-2015ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ระหว่าง พ.ศ.2555 – 2557รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; กฤศ เล้ารัตนานุรักษ์
Dec-2015ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของนักธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่กับเมียนมาโกสุมภ์ สายจันทร์; ศิรินภา ดาทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1135