Browsing by Author จารุณี ทิพยมณฑล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2023Guideline of digital storytelling learning management to promote english speaking skills and intercultural communicative competence among secondary school studentsจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ศุภนิดา คหนุรักษ์
May-2022การจัดการเรียนรู้ฐานวรรณคดีไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสิระ สมนาม; จารุณี ทิพยมณฑล; สุชญา สันติวราคม
Apr-2023การจัดการเรียนรู้ฐานเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความผูกพันทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; รวิสุดา โสตถิกุล
May-2022การจัดการเรียนรู้ออนไลน์พระพุทธศาสนาบูรณาการหน้าที่ พลเมืองเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วิสาร กิตติพนาไพร
Oct-2020การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารภีพิทยาคมเชษฐภูมิ วรรณไพศาล; จารุณี ทิพยมณฑล; อานนท์ ไชยฮั่ง
18-Apr-2565การจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่บูรณาการเนื้อหาภาษากับวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะกำรอ่ำนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; กฤตพิภัช แก้วกำเหนิด
Apr-2023การพัฒนานวัตกรรมการสอนเอสคิวไฟว์อาร์และห้องเรียนกูเกิลเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาสิระ สมนาม; จารุณี ทิพยมณฑล; ภาวิณี สุทธิกุล
Apr-2023การออกแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์และหนังสือเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ็ชรี รูปะวิเชตร์; จารุณี ทิพยมณฑล; ธรรมรัตน์ อ่ำแจ้ง
Apr-2022การเรียนรู้สังคมศึกษาข้ามศาสตร์ฐานชุมชนผ่านวัฒนธรรมเหมี้ยงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิถีเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; นิติกร แก้วปัญญา
May-2021คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; กิตติกร หมอมนต์
Sep-2023นวัตกรรมการสอนภาษาฐานสมรรถนะด้วยหนังสือเสียง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนวดแผนไทยสำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการเห็นพรสุดา อินทร์สาน; จารุณี ทิพยมณฑล; สุดาทิพย์ คิดหมาย
26-Feb-2565นวัตกรรมการเรียนรู้ฐานภาษาแม่ที่บูรณาการกลุ่มเกมแข่งขันร่วมกับสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ-ไต เพื่อพัฒนาการรับรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชาติพันธุ์ไทใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่จารุณี ทิพยมณฑล; สิระ สมนาม; กัญญาภัทร ศุภสาร
Apr-2022นวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลฐานภาระงานเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; พิมพ์วรีย์ อาทรวรางกูร
Nov-2022นวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบร่วมมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วินิตตา หาญใจ
Jun-2022นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานภาระงานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองผลิตภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; รัตติกร ชาญชำนิ
Apr-2565นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานโครงงานดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วราภรณ์ ชนะจันทร์ตา
May-2022รูปแบบความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีทางภาษาศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษายุคพลิกผันดิจิทัลจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ลลิตตา ภักดีวานิช
15-Jan-2565แนวทางการสอนภาษาเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักศึกษาจีนในวิทยาลัยธุรกิจและภาษาต่างประเทศยูนนานสิระ สมนาม; จารุณี ทิพยมณฑล; โจว, ห่าว
15-Jan-2565แนวทางการสอนวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศจีนสิระ สมนาม; จารุณี ทิพยมณฑล; ลู่, หลีผิง