SOC: Independent Study (IS) : [420] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 420
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2558การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T) ตำรวจภูธร ภาค 5อารีย์ เชื้อเมืองพาน; นิสิต พันธมิตร; ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ยุทธนา ใจการ
Sep-2558ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ภรภัทร อยู่เย็น
May-2016ปัจจัยในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กสำเร็จรูปนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ชุดาภรณ์ คำ ณ พัฒน์
Oct-2557ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล POLIS เพื่อปฏิบัติงานสืบสวนคดีอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5เศกสิน ศรีวัฒนานุกูล; กาญจนา โชคถาวร; นพฤทธิ์ กันทา
Oct-2557พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคเห็ดจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนาโชคถาวร; นิตยา วิทูรย์
Dec-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการจัดงานไม้แกะสลักประจำปีของประชาชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; ธีรทัศน์ ศักดิ์กุลเจริญ
Sep-2557พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือน ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ธัญรัศม์ สิทธิสวน
Oct-2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; กัญณัฏฐ์ สุนันตา
Sep-2557ความอยู่รอดของเศรษฐกิจชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์: กรณีศึกษากลุ่มใบตองคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; อนุรักษ์ นรษี
Sep-2557คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์
2557การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; พระเหือง ตรา รัตนมุนี
2557การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอบกว๊านพะเยาในจังหวัดพะเยาธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นิสิต พันธมิตร; อัครา พรหมเผ่า
2557พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพที่อาศัยหอพักในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; นิสิต พันธมิตร; อภิยุทธ นวอัจฉริยะกิจ
2557ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ประเสริฐ ไชยทิพย์; กาญจนา โชคถาวร; สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน
2557การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; โศภชา นิโรธร
2557ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ต่อธุรกิจขนาดย่อม ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; นัทมน คงเจริญ; พันธ์นริศร์ เธียรธนาการ
Jul-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ขาย ทอดตลาดของลูกค้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด สาขาเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; อาชวิศร์ มาลัย
Nov-2014การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานด้านการสอบสวนของ พนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; ณัฐวุฒิ น้อยสอน
Sep-2557ทัศนคติของนักเรียนต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา โชคถาวร; สุรัตน์ จี้ฟู
10-Oct-2557พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้เสียภาษีในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; อาจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; จารุณี นกแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 420