SOC: Independent Study (IS) : [468] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468
Issue DateTitleAuthor(s)
29-Mar-2566เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสโมสรกีฬาฟุตบอลในจังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; ฟาอีซ อนันตการณ์
Jul-2023ผลกระทบทางกายและจิตใจจากไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกาญจนา โชคถาวร; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; พากร พานอ่อง
Jul-2023การตัดสินใจทำงานและคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีพรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; ศุภลักษณ์ เจริญทรัพย์
Feb-2022“เชียงใหม่โมเดล” กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชนบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ประสิทธิ์ ลีปรีชา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; สุทธิชัย เหมือนสุทธิวงษ์
May-2021ผลกระทบของการระงับเหมืองแร่ทองคำต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตรรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พิจิตรา เนียมนาค
Jan-2023สัญชาติไทยกับความมั่นคงในชีวิตของชาวคะฉิ่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่พรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; อรรถวัต โตวรรณ
Nov-2022การวิเคราะห์นโยบายโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่ส่งผลต่อธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ฤทัยรัตน์ กันธิยะ
Apr-2023การตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในจังหวัดเชียงใหม่อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; กาญจนา โชคถาวร; เวธกา พีรพุฒิโชค
May-2021ความสำเร็จของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานีนิสิต พันธมิตร; ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; พัชรินทร์ สุทธิสุขวรพงษ์
Apr-2022การวิเคราะห์ปัจจัยการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; พรชัย วิสุทธิศักด; เมธิศ วุฒิฉายานันท์
Feb-2023การกู้เงินของผู้สูงอายุจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพในจังหวัดพะเยากาญจนา โชคถาวร; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พันธุ์ธิช สีเทา
Jul-2564การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนชมพูเหนือ จังหวัดพิษณุโลกรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พนาพันธุ์ พลศร
Aug-2022การรับรู้นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของภาครัฐ: กรณีศึกษาตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; สุภาพร ปัทมทัตต์
Aug-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ: กรณีศึกษานโยบายการนำเข้าวัคซีนทางเลือกของรัฐบาล และโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ภควดี รัติเชษฐ; ประสิทธิ์ ลีปรีชา
Jun-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทยปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์
2564บทบาทของผู้นำชุมชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนพนม กุณาวงค์; วรพงศ์ ตระการศิรินนท์; ปานชนก วงศ์แพทย์
Jul-2022การวิเคราะห์ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่และการคาดการณ์พื้นที่อุบัติการณ์ของโรคสครับไทฟัสในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพลภัทร เหมวรรณ; อริศรา เจริญปัญญาเนตร; พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์
Jun-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพธุรกิจจัดส่งอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ภัสชา ปินตาโมงค์; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
Apr-2021คุณภาพชีวิตของผู้หญิงพิการที่ทำงานปอกเปลือกและคว้านเมล็ดลำไยอบแห้ง ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ชุณห์พิมาณ ธิตินุพัฒน์
May-2021ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากการลงทุนล้งลำไยของชาวจีนในจังหวัดลำพูนพรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; ธัชชนนท์ กะผอ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468