SOC: Independent Study (IS) : [420] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 420
Issue DateTitleAuthor(s)
13-Oct-2557การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; มานิดา บุญจำเนียร
13-Oct-2557วิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนคดีอาญาของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5รองศาสตราจารย์ เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคถาวร; เชาวฤทธิ์ ทุนร่องช้าง
14-Nov-2557การประเมินผลธุรกิจผ้าม่านในจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; การัญ ศรีสกุลชวาลา
2556วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนวัดเกต ในเขตตำบลวัดเกต เทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโครงการเชียงใหม่มหานคร (จังหวัดจัดการตนเอง) = Political culture of Wat Kaed Community, Chiang Mai Municipality : a case study of Autonomous Chiang Mai Metropolitan Project / ณัฐวรางคณ์ รอดเรืองณัฐวรางคณ์ รอดเรือง
2556การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพักชายเอกชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Feasibility study on the investment of the private male dormitory in front of Maejo University area / ธันยา นำเทียนธันยา นำเทียน
2556การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนคดียาเสพติดในจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ = Correction of juvenile drug problems in Upper Northern Provinces for prevention of repeat offenders / ไพลินฆฤน บุญรอดไพลินฆฤน บุญรอด
2556ผลกระทบจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่อผู้ประกอบการศูนย์เช่าแผ่นภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of movie copyright collection on movie rental stores in Chiang Mai Province / ปิยะฉัตร จันทรมานนท์ปิยะฉัตร จันทรมานนท์
2555การถ่ายทอดค่าพิกัดภูมิประเทศแนวราบสู่ภาพถ่ายเฉียงต่ำที่ได้จากกล้องวีดีโอ = Transferring planimetric coordinates on the low oblique photograph takes from camcorder / ฐิรวิชต์ กองเงินฐิรวิชต์ กองเงิน
2555พฤติกรรมของผู้ประกอบการในการใช้สินเชื่อขนาดย่อมของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Entrepreneurs' behavior in applying Kasikorn Bank's microloan in Chiang Mai Province / สิริพันธุ์ กันธาสิริพันธุ์ กันธา
2555การวิเคราะห์งบประมาณและฐานะทางการเงินของเทศบาลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Budget and revenue analysis of Suthep Sub-district Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / พัชรีวรรณ เจริญไชยพัชรีวรรณ เจริญไชย
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Factors affecting the choice of buying female cloth through internet / ภัทรี ตันติไชยปิยะภัทรี ตันติไชยปิยะ
2555การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด = Performance evaluation of Chiang Mai Local Administrative Officers Saving and Credit Cooperative, Limited / ศิรินภา รอดจิตรศิรินภา รอดจิตร
2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting operation employee's morale at Kasikorn Bank Public Company Limited, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / นงพร เจริญบุญนงพร เจริญบุญ
2555พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้ความรับผิดชอบของเขตท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using housing loan of Siam Commercial Bank, under responsibility Tha Phae Area, Chiang Mai Province / สุทัตตา เปล่งสิริโสภาสุทัตตา เปล่งสิริโสภา
2555บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Roles of the local newpapers in encouraging people's political participation in Chiang Mai Municipality / ธนโชต ศรีแจ่มธนโชต ศรีแจ่ม
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน = Factors influencing the decision making in purchasing drugs and medical supply in the hospitals in Upper North of Thailand / อรรถพงษ์ อรุโณทยานันท์อรรถพงษ์ อรุโณทยานันท์
2555การวิเคราะห์ความสำเร็จของสตรีไทย = Analysis of Thai woman's achievement / ระย้า เหลือหลายระย้า เหลือหลาย
2555การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจการศึกษากอล์ฟเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of private golf academy business in Chiang Mai Province / สมชาย กุละปาลานนท์สมชาย กุละปาลานนท์
2555ผลของการจัดการความไม่พึงพอใจของผู้พักอาศัยหอพักแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Results of unsatisfaction management of dormitory residents in Suthep Sub-district, Mueang Chiang Mai District / ธนสรณ์ ธนพิทักษ์ธนสรณ์ ธนพิทักษ์
2555พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Consumer behavior in habitation selection in accordance with the government policy in Chiang Mai Municipality / พิมพ์กัณฐิกา ศูนย์ตรงพิมพ์กัณฐิกา ศูนย์ตรง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 420