SOC: Independent Study (IS) : [468] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 468
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านม้งดอยปุยกาญจนา โชคถาวร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; กัญญารัตน์ แซ่ตั้ง
Nov-2020การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนแบบยั่งยืนในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ธวัชชัย อ้ายผง
Nov-2020การตัดสินใจของชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการจากสถานบริการ ทันตกรรมเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ศันสนีย์ แอ่นดอน; Sunsanee Andon
Nov-2020เกษตรพันธะสัญญา: การปรับเปลี่ยนทัศนคติและภูมิทัศน์ของเกษตร ในชุมชนบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่อริศรา เจริญปัญญาเนตร; ลิวา ผาดไธสง; จิรพงศ์ โยพนัสสัก; Jirapong Yopanutsak
Nov-2020การดำเนินงานโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่รสริน โอสถานันต์กุล; กาญจนา โชคถาวร; จิรานันท์ ตาดทอง; Jiranan Tadthong
Nov-2020การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของนักเรียนไร้สัญชาติในโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงรายประสิทธิ์ ลีปรีชา; ขวัญชีวัน บัวแดง; รักชนก มาไพศาลกิจ
Jul-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาให้กับบุตรหลาน: กรณีศึกษา ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์; นิสิต พันธมิตร; ธีระยุทธ ปะมะสอน
Apr-2020การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบโฮมสเตย์กับคุณภาพชีวิตของ คนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสิญา อุทัย; รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; สุเมธ เขียวสด
May-2020การวิเคราะห์การกำกับชุมชนท้องถิ่นทางเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; พิมผกา จุ่มดี
Apr-2020การรับรู้บริการสินเชื่อโครงการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในสาขาเชียงใหม่ผศ. ดร.อุดมโชค อาษาวิมลกิจ; รศ. ดร.กาญจนา โชคถาวร; นงนภสร ชัยวงค์
Nov-2015คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; วรรณศิริ คงแสง
Nov-2015พฤติกรรมและความพึงพอใจของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการใช้บริการสินเชื่อ จากโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; ผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์
Oct-2015กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางแห่งหนึ่งใน จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ศักดิ์ศรี กันทะลา
Oct-2015บทบาทการมีส่วนร่วมในการเมืองไทยของพระภิกษุสงฆ์ ในจังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; ณัฐภณ บุญรอด
Nov-2015รูปแบบการออมของแรงงานนอกระบบในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; อนุชา คำมา
Oct-2014ความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรศ.ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์; รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; อรพรรณ นามพิชัย
Oct-2015สภาพการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดที่เป็นแรงงาน ต่างถิ่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ศรัญญา ใจอินต๊ะ
Sep-2015การวิเคราะห์แนวคิดทางการเมืองในนวนิยายเกมล่าชีวิตอาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภผล; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; นิพิฐพนธ์ นันทะวงศ์
Sep-2015การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ชัชวาลย์ ใจอินทร์
Sep-2015พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่ถนนคนเดินท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รองศาสตราจารย์เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ; เบญจพร ไชยมงคล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 468