HUMAN: Independent Study (IS) : [468] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2019ครูดอย: ครูผู้เสียสละที่เป็นมากกว่าครูณัฐวุฒิ อรินทร์; ชลัยธร จงวัฒนาโกศล
Sep-2023ความสัมพันธ์ระหว่างความหลงใหลที่จะเป็นผู้ประกอบการและความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเพียรพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ภคบดินทร์ จันทร์เขียว
Aug-2017Youtube beauty videos: female empowerment or female subjugation?Wilailak Saraithong; Kannicha Khumpun
Aug-2566ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ส่วนบุคคล ของเด็กและเยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; จุฑามาศ สีธิ
Sep-2021ภาพแทนความเป็นชายจีนในนวนิยายของหยก บูรพาลภัสรินทร์ ฉัตรวังคีรี; บวรภัค อิทธิเสรีกุล
Aug-2017Aspects of postcolonialism in the video game Assassin’s Creed IIIWilailak Saraithong; Jetiphat Piamchamratkul
Sep-2016ปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ชูชัย สมิทธิไกร; มณฑนี สุวรรณทวีโชค
24-May-2566การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยใช้การปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาความเป็นจริงเป็นฐานณัฐวุฒิ อรินทร์; อัมรินทร์ แก้วมณี
15-Jun-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับอารมณ์ในงานและภาวะหมดไฟในงานของพยาบาลวิชาชีพ : บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและการรับรู้การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานภาสกร เตวิชพงศ์; นเรนทร์ฤทธิ์ คำภีระนันท์
Oct-2018อิทธิพลของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และการรับรู้ภาวะสุขภาพ ที่มีต่อความผาสุกทางใจของผู้เกษียณอายุณัฐวุฒิ อรินทร์; พรเลิศ ชุตินธรางค์กูล
21-Jun-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี งานที่มีความหมาย และการจัดการความหลากหลายด้านช่วงอายุกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเจนเนอเรชันวาย : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การชูชัย สมิทธิไกร; ภัทรานิษฐ์ โชติพิพิทย์กุล
Jun-2023แนวทางการออกแบบป้ายของห้องสมุดประชาชน : กรณีศึกษา จังหวัดลำพูนพรชนิตว์ ลีนาราช; ชนัตถธร สาธรรม
Jan-2565อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่มีต่อความผูกพันธ์ต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อแบบอนุกรมของความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตและสุขภาวะในการทำงานชูชัย สมิทธิไกร; ทราย อภัยโส
Jun-2023ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นกลางของตนเองกับพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความมีชีวิตชีวาในการทำงานและการมุ่งเป้าหมายเพื่อเรียนรู้อิสระ บุญญะฤทธิ์; ฐิตสา ตฤณดารวิกร
Jun-2023อิทธิพลของการแสร้งแสดงความรู้สึกขณะปฏิบัติงานที่มีต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความเครียดในงานและบทบาทการเป็นตัวแปรปรับของการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานพิมพ์ชนก เครือสุคนธ์; ชนนิกานต์ กาญจนพันธุ์
Jun-2566ความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก : กรณีศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ณฐวัฒน์ ล่องทอง; กานต์ แดงสืบตระกูล
Jun-2566ความสัมพันธ์ระหว่างการถูกคว่ำบาตรในสถานที่ทำงานกับความตั้งใจในการลาออกจากงานของพนักงานธุรกิจบริการในจังหวัด เชียงใหม่ : บทบาทการเป็นตัวแปรปรับของทุนทางจิตวิทยาภาสกร เตวิชพงศ์; กรกนก ชีหรั่ง
Feb-2022แนวทางการนำหลักการตลาดบริการเพื่อพัฒนางานบริการห้องสมุดประชาชนในจังหวัดลำพูนพรชนิตว์ ลีนาราช; กานต์ชนก แก้วทิพย์
May-2021ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกชูชัย สมิทธิไกร; สมิตา แสงบุญเรือง
May-2021ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาและความผูกพันต่องานของพนักงานสำนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งหนึ่ง : บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของการเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงจิตใจทัศนีย์ หอมกลิ่น; วัชราภรณ์ ศิริหล้า
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 468