EDU: Independent Study (IS) : [1739] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1739
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2022การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบสหวิทยาการเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการตอบสนองด้วยท่าทางนทัต อัศภาภรณ์; ดวงใจ วงศ์ตา
Aug-2022การใช้การสอนภาษาแบบมุ่งปฏิบัติงานร่วมกับการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นทัต อัศภาภรณ์; พริมม์รฎา ปาระมี
Jun-2564ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; ณัฐณิชา นันตา
Jul-2022การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; ณัฐพล ไชยบัวแก้ว
Jul-2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่มีต่อทักษะการคิดเชิงคำนวณ และแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; กรรณิการ์ จอมแปง
Jun-2022การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; กชนิภา มูลทุ่ง
2565การพัฒนาความสามารถในการเขียนแสดงทรรศนะและทักษะ การทำงานร่วมกัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์นทัต อัศภาภรณ์; วราภรณ์ ทองสว่าง
Jun-2022การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใช้ชุดกิจกรรมนิทาน ไม่จบเรื่องรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; ณัชชา กรมแสง
Jun-2022การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; พิชญานิน อินทโสตถิ
Jul-2022การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ วิชาการบันทึกบัญชี ด้วยการบูรณาการ เทคนิคการใช้คำถาม ไฟว์ ดับบลิว วัน เอช กับฐานการเรียนรู้เชิงอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาบัญชีนทัต อัศภาภรณ์; ณัฐวัฒน์ คำลือ
Jul-2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาและคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน แผนการเรียนศิลป์ธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นทัต อัศภาภรณ์; สมเกียรติ อินทสิงห์; เจนจิรา ปี่แก้ว
Apr-2021แนวทางการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ธารณ์ ทองงอก; ธนัชชนม์ มาตระออ
Nov-2020การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; สุพิทยา สิงห์คำ
Nov-2020ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองรัชชุกาญจน์ ทองถาวร; สุชานุช หงษ์ทอง
Oct-2020แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักสูตรสังคมศึกษาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่แสวง แสนบุตร; เชษฐภูมิ วรรณไพศาล; สรวลัย นันท์ชัย
Jul-2020การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง กฎ กติกา และเทคนิคกีฬาเรือพายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์; โสภิตา วงศ์วิชิต
Jul-2020การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูนศักดา สวาทะนันทน์; ธีรนุช ผุดสวัสดิ์
Apr-2020การสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ณัฐวุฒิ กันติ๊บ
Apr-2020แนวทางการดำเนินงานนักเรียนประจำพักนอนของโรงเรียน เวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; พงศ์พันธ์ นันชัย
Apr-2020ปัจจัยและแนวทางในการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; รติกร เตชะสุวรรณ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1739