EDU: Independent Study (IS) : [1686] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1686
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2016การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในอำเภอแจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วันลัดดา สุภาวงค์
Jun-2015การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ชนิดข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษาอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; จันทนา สุปิณะ
Oct-2015แนวทางการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 2 จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร; กิตติพงศ์ กาบคำ
Jan-2016ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมอาชีพการขายสินค้าและบริการ: กรณีศูนย์การค้า มาลินพลาซ่า เชียงใหม่รองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมพู; บุณยฤทธิ์ เตชะพูลผล
2554ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ โรงเรียนพิงครัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่รัชชุกาญจน์ ทองถาวร; พิมประภา พลายจันทร์
Sep-2558ผลการใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยมเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านผาสำราญ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนงลักษณ์ เขียนงาม; มณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ
Oct-2015การบริหารงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; นันทพร ปัญญาสูง
Oct-2015การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามคู่มือหลักสูตรอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; ธนัฏฐ์ แสนแปง
Sep-2558แนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นันท์นภัส กันกา
Sep-2558แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; วัฒนา แสงสินธุ์
Aug-2558การใช้กล่องนับเลขหรรษาเพื่อพัฒนาทักษะการนับจำนวนของเด็กดาวน์ซินโดรมวีระพงษ์ แสง-ชูโต; รัชนีกร ทองสุขดี; ทิวาพร กาจินา
Aug-2558การประเมินหลักสูตรรายวิชาสร้างเสริมทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูนพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว; ศิริพร วงศ์หล้า
Aug-2558แนวทางการบริหารงานห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ยงยุทธ ยะบุญธง; วิทยา อนุเกรียงไกร
Aug-2558แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสร้างเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอนยงยุทธ ยะบุญธง; ชูชีพ พุทธประเสริฐ; บวร จันทร์ธีระโรจน์
May-2558แนวทางการพัฒนาอาชีพทอผ้าของชาวไทลื้อ บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; ธนวัฒน์ ยวงสุวรรณ
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาชรินทร์ มั่งคั่ง; กัญญา กำศิริพิมาน
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ประภัสสร พรมคำตัน
May-2558การใช้ชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำไทยของนักเรียนปกาเกอะญอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2วีณา วโรตมะวิชญ; อุไรวรรณ หาญวงค์; วิลาสินี ดีอุ่น
May-2558การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อุไรวรรณ หาญวงค์; วีณา วโรตมะวิชญ; อนันตาพร ตาบุญใจ
May-2558การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วีณา วโรตมะวิชญ; อุไรวรรณ หาญวงค์; อรทัย กันทะลอม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1686