EDU: Independent Study (IS) : [1717] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1717
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2016การติดตามการฝึกงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; ปิยะพงษ์ อัครธรรม
Apr-2016การใช้เทคนิคการต่อบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สุจจานันท์; ศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
May-2016ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ของนักเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษารองศาสตราจารย์พลสิทธิ์ สิทธิชมภู; รองศาสตราจารย์ปรีชา อินทรสมพันธ์; ชัยวัฒน์ พอพิน
Mar-2016ทัศนคติของครูต่อการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนรัฐบาล และเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชินชัย; พรวิมล ไชยารักษา
Mar-2016ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; กัญญาณัฐ อาวรณ์
Jun-2015ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต พีซี ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; พรรฑนา ชัยชนะศิลป์
Feb-2014แนวทางการเลี้ยงดูเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กออทิสติกปุญญิศา บุญตัน
Oct-2014การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; เขมกร ดวงปูนันท์
Jun-2014การใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต; รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; พัทยา เชี่ยววิชา
Jan-2016แนวทางการอนุรักษ์อาชีพทอผ้าไหมของกลุ่มชาติพันธุ์กูย ในชุมชนบ้านซำ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล; ขนิษฐา หาระสาย
Aug-2015ทัศนคติของครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการจัดการเรียนร่วมรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; รองศาสตราจารย์สร้อยสุดา วิทยากร; เจริญศรี ศรีจันทร์ดร
Nov-2015การรับรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและการร้องขอยาปฏิชีวนะของชนเผ่า ในตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เกษมชัย บุญเป็ง
Sep-2015แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สมพิศ ศรีชมภู
Sep-2015การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ชัชวาลย์ ใจอินทร์
Sep-2015แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองแพร่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สิงหา เทียมแสน
Sep-2015การพัฒนาแผนการเรียนรู้ เรื่องสังคมมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; กนกวรรณ มังฆะรัตน์
Aug-2015ผลการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการพัฒนาความสามารถการคิด เชิงเหตุผลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์; พัชราภรณ์ ภิมุข
Sep-2015ความพร้อมของโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบรองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; จีระนุช โคเบนท์
Dec-2015การสังเคราะห์งานวิจัยของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2555 – 2556อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สมชาย พันธุ์สันติกุล
Oct-2014แนวคิดและพัฒนาการการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วง พ.ศ.2542 - 2554ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อรรณพ พงษ์วาท; เพิก พงษ์ไทย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1717