Browsing by Author อรพิณ สันติธีรากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557ความผูกพันของพนักงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีบอคต่อ บริษัท ไทยท๊อปสปอร์ต จำกัดอรพิณ สันติธีรากุล; ณัฐพัชร เติมวิริยะกุล
Aug-2558ความผูกพันของพนักงานต่อบริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัดอรพิณ สันติธีรากุล; ชัยวัฒน์ เหล่าสันติสุข
Jul-2014ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขาเอกชัยอรพิณ สันติธีรากุล; ติยาภรณ์ คุ้มคำ
Jul-2014ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลง กับการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงใหม่อรพิณ สันติธีรากุล; พิรพร ศิวะวามร
Dec-2014คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านตากอรพิณ สันติธีรากุล; ณัฐฐิณี เวียงไชย
Sep-2558คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤติและแผนกผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อรพิณ สันติธีรากุล; กสิพันธุ์ เมืองอินทร์
Sep-2015คุณภาพชีวิตการทำงานของแพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อรพิณ สันติธีรากุล; ศศิวิมล เอกมหาชัย
Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดอรพิณ สันติธีรากุล; อรนนท์ ปรังฤทธิ์
Sep-2557แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัดอรพิณ สันติธีรากุล; ณัฐชานันท์ พิสุทธิโยธิน
2550โครงการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย กรณีศึกษา 15 จังหวัดภาคเหนือ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Tour repackaging for Thailand: The case study of 15 provinces of Northern region of Thailand / อรพิณ สันติธีรากุล, ทักษิณา คุณารักษ์, อภิชาติ ชมภูนุชอรพิณ สันติธีรากุล