ENG: Independent Study (IS) : [460] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 460
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2566การใช้ตัวแบบของเครื่องจักรเรียนรู้เพื่อทำนายความล้มเหลวในการรักษาภาวะลำไส้กลืนกันแบบไม่ผ่าตัดวาริน เชาวทัต; จิราภรณ์ โกรานา; พิทยาธร รินแก้วงาม
Nov-2566มลสารและจุดความร้อนจากการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบไม่เผาและปลูกพืชทดแทนสุลักษณ์ สุมิตสวรรค์; พชร ใจมา
Oct-2023Development of batch data pipeline system for flight delay predictionPruet Boonma; Suchada Manowon
Oct-2023การประเมินก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของระบบไฟฟ้าเหนือดินและระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินสรัลนุช ภู่พิสิฐ; อัญชิสา บุญมาก
Oct-2566วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรธุรกิจซอฟต์แวร์ในจังหวัดเชียงใหม่นิยดา กาวีวงศ์; พชร ชูเกียรติขจร
18-Dec-2564ผลของปริมาณพลาสติกรีไซเคิลในวัสดุรวมต่อคุณสมบัติแอสฟัลต์แบบผสมเย็นสิริชัย คุณภาพดีเลิศ; พงษ์วิศว์ จันไกรผล
Oct-2023การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานวิจัยโครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการวิจัยเวลเนสซิตี้อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล; อรทัย สุทธโส
27-Sep-2566การเปรียบเทียบอัตราการซึมน้ำเฉลี่ยต่อต้นทุนการก่อสร้างของสวนซับน้ำฝนดำรงศักดิ์ รินชุมภู; ศิขรินทร์ มัลลิกาวงศ์
5-Aug-2566การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันในประเทศไทยศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์; วิทิตยาพร พรหมณะ
May-2566การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเยลลี่องุ่นสำหรับผู้สูงอายุวิชัย ฉัตรทินวัฒน์; เอกลักษณ์ มาลา
Sep-2020ประสิทธิภาพการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในเขต สุขภาพที่ 1อักษรา ทองประชุม; จักรกฤษณ์ วังราษฎร์; ชนัญชิดา เนตรประสาท
Feb-2565การพยากรณ์และการวิเคราะห์ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศโดยใช้เทคนิคด้านนิวโรฟัซซีนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ; อิศราวดี เหมะ
Jun-2023การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อพยากรณ์อาการเสียของเครื่องจักรการทำชั้นในตัวเก็บประจุคมกฤต เล็กสกุล; สิทธิพงษ์ สมย้อย
3-Aug-2566การใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่าในการเปรียบเทียบฐานรากแบบปรับปรุงแทนที่ฐานรากแผ่แบบดั้งเดิมมานพ แก้วโมราเจริญ; วีระพันธ์ หมอกมุงเมือง
Aug-2023การออกแบบผังโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเซนเซอร์รถยนต์รัฐพล ปิ่นนราทิพย์; กัญญวรรณ จารุญ
Jun-2566การพัฒนาหุ่นยนต์ขนาน 3 องศาอิสระสำหรับศัลยกรรมการเจาะกระดูกภิญโญ พวงมะลิ; ชินภพ ชินเพ็ญสวัสดิ์
-การปรับปรุงกระบวนการก่อฉาบโดยการใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบลีนมานพ แก้วโมราเจริญ; บรรจง ไทยลา
Jun-2023การลดของเสียประเภทรอยขีดข่วนในกระบวนการขึ้นรูปเลนส์โดยวิธีซิกซ์ซิกมาวาปี มโนภินิเวศ; ธนัฏฐา ธังดิน
Nov-2021การลดความผิดพลาดและเวลาทำงานในการบริการขนส่งพัสดุแบบเร่งด่วนวริษา วิสิทธิพานิช; พิชชาพร ธารพรศรี
Sep-2021การประยุกต์ใช้เทคนิคฟัซซี่ เอเอชพี ในการคัดเลือกเครื่องผลิตเส้นขนมจีนอัตโนมัติอรรถพล สมุทคุปติ์; ฟาติมา ก้าเด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 460