ENG: Independent Study (IS) : [313] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 313
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2558การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเชียงใหม่กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์; อินทิรา ยิ้มละมัย
Sep-2557การวิเคราะห์บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากความร้อนของการเชื่อมแบบใต้ฟลักซ์ สำหรับชิ้นงานเหล็กกล้าวัสสนัย วรรธนัจฉริยา; ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์
Aug-2557การลดความเสียหายที่สถานีรับสินค้า กรณีศึกษาบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๘๘ จำกัดชนนาถ กฤตวรกาญจน์; กิตติชัย รักไทย
Jun-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแผนกอะไหล่วิไลวรรณ แสงนวล
Jul-2558การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ในการลด ระยะเวลารอของลูกค้าสำหรับธุรกิจคัดแยกขยะรีไซเคิลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์; สุวัฒน์ บุญเคลือบ
Jul-2558การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำหอมแห้งโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพรองศาสตราจารย์ อิสรา ธีระวัฒน์สกุล; ชลลดา พิพัฒน์สาครชัย
Jul-2558การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว; พชรพรรณ ชัยเนตร
Sep-2558การลดเวลานำในการปรับสภาพรถโดยสารประจำทางโดยใช้แนวคิดลีนผศ.ดร.รุ่งฉัตร ชมพูอินไหว; รัชนีวรรณ สันลาด
28-Aug-2557การบริหารจัดการวัสดุคงคลังประเภทอะไหล่ กรณีศึกษา โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ผศ.ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์; อภิญญา ธาตุอินจันทร์
12-Aug-2557การใช้กฎหมายเทศบัญญัติเพื่อการจัดการงานอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกรณีศึกษาของเทศบัญญัตินครเชียงใหม่ พ.ศ. 2531รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ธงไชย; นฤชา ไชยสุ
7-Aug-2557การตัดสินใจแบบฟัซซีสำหรับหุ่นยนต์ผู้รักษาประตูผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล; ประเสริฐ ฉินสวัสดิ์พันธุ์
5-Aug-2557การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของอุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; อานนท์ บุญช่วย
Aug-2015การวิเคราะห์การปรับปรุงอาคารเพื่อเพิ่มสมรรถนะอาคาร โดยใช้มาตรฐานอาคารเขียวไทย กรณีศึกษาศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; รัฐธรรม์ มีลาภ
2557การพัฒนาระบบฝังตัวสำหรับการมอนิเตอร์แถบคลื่นความถี่วิทยุระยะไกลคณิตพงศ์ เพ็งวัน; อัชราพร ธรรมเสนา
2557การจัดกลุ่มคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อการสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนริศรา เอี่ยมคณิตชาติ; ประทิน กาวี
2557การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าและบิมเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโดยวิเคราะห์อุณหภูมิในอาคารที่พักอาศัยมานพ แก้วโมราเจริญ; ชัพวิทย์ รื่นนารีนารถ
Dec-2556การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังในร้านจำหน่ายอะไหล่รถแทรกเตอร์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตภัณฑ์ลำปางอนิรุท ไชยจารุวณิช; ปานวรินทร์ วิญญา
Jan-2558รูปแบบรายการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการบ้านจัดสรรอนิรุทธ์ ธงไชย; พิมพญา โคสุวรรณ
2557ความพร้อมในการปรับตัวของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเตรียมการรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)มานพ แก้วโมราเจริญ; สิทธิพงษ์ ชัยถวิล
Aug-2015การประเมินมูลค่าของโครงการก่อสร้างโดยวิธีเรียลออปชันส์ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ; อาภัสสร สมพฤกษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 313