Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.031 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่มีตรายี่ห้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors affecting consumers buying decisions of Brand Name computers in Bangkok metropolitan / มณีรัตน์ ก่อเกียรติตระกูลมณีรัตน์ ก่อเกียรติตระกูล
2547ความต้องการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์กระดาษรองนั่งสุขภัณฑ์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร = Demand for marketing mix in paper toiler seat cover of consumer in Bangkok metropolitan area / อดิศักดิ์ ลือนามอดิศักดิ์ ลือนาม
2548ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำพริกแกงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers decision to purchase curry paste in Bangkok metropolitan / ชาญณรงค์ รอสูงเนินชาญณรงค์ รอสูงเนิน
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อน้ำยาล้างจาน = Marketing mix factors affecting consumers in Bangkok towards purchasing dishwashing liquid / วิโรจน์ ถาวรประชาวิโรจน์ ถาวรประชา
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Retailing mix factors affecting consumers buying decision of furniture in Bangkok metropolitan / ศิริ วงศ์ภาติกะเสรีศิริ วงศ์ภาติกะเสรี
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารกล่องสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumers buying decision of frozen Ready-to-eat meals in Bangkok / อุทัย สายนิยมอุทัย สายนิยม
2551ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแว่นตาจากร้านค้าแว่นตาเชนสโตร์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting customer decisions on purchasing of eyeglasses from optical-chain stores in Bangkok metropolitan / อโนชา เขียวลงยา;"Services marketing mix factors affecting customer decisions on purchasing of eyeglasses from optical-chain stores in Bangkok metropolitan"อโนชา เขียวลงยา
2549ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อลูกชิ้นปลาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting fishballs purchasing decision of consumers in Bangkok Metropolitan / เอกชัย สกาวรัตนากุลเอกชัย สกาวรัตนากุล
2550ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Services marketing mix factors affecting consumers selection of Japanese restaurants at shopping centers in Bangkok Metropolitan / นพดล เจริญวิริยะธรรมนพดล เจริญวิริยะธรรม
2549ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mixed factors affecting consumers purchasing decision of dog food in Bangkok metropolitan / รสสุคนธ์ ชมพันธุ์รสสุคนธ์ ชมพันธุ์