MASSCOMM: Independent Study (IS) : [75] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 75
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Integrated marketing communication strategies for brand image of Bangkok University / แคทรียา ตั้งเจริญแคทรียา ตั้งเจริญ
2554การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อการ ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ = Exposure, uses and gratifications of elderlys uses toward the internet / ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูลธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
2554กระบวนการนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาลาว = New process on first page of Laos daily newspapers / คำเฮือง คำประสิทธ์คำเฮือง คำประสิทธ์
2554การใช้และความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทัศน์ไทยของประชาชนลาว = Users and gratifications of Thai dramatic television program of Lao people / โอลำ จันทวิไลโอลำ จันทวิไล
2553การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนจากสื่อมวลชนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ = Information seeking, Uses and gratifications of people in Chiang Mai Province toward global warming information on mass media / กิติวัฒน์ กิติบุตรกิติวัฒน์ กิติบุตร
2554ความคาดหวังของผู้ฟังต่อบทบาทของวิทยุชุมชนในจังหวัดลำปาง = The Expectation of audience on community radio's roles in Lampang Province / กนกพร เอกกะสินสกุลกนกพร เอกกะสินสกุล
2553การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย = A Comparative study of Mobile Phone's Marketing Communication Strategies in Thailand / ศศิประภา กตัญญูวรรธนะศศิประภา กตัญญูวรรธนะ
2554กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = Integrated marketing communication strategy in creating corporate image of the Siam Cement Public Company Limited / สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์
2554โฆษณาขนมขบเคี้ยวทางสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจเลือกบริโภคของเด็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Impact Of snack television commercials toward perception and buying decision of childen in Chiang Mai Province / จุฑารัตน์ ก๋าเครื่องจุฑารัตน์ ก๋าเครื่อง
2554แผนการตลาดและการโฆษณาตัวเองของบริษัทตัวแทนโฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่ = The Marketing plan and self advertising of advertising agencies in Chiang Mai Province / สุธิชา ภิรมย์นุ่มสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
2553การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอข่าวการเมืองของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย = Analysis content and form on political news presentation of television station in Thailand / วิทิต แสวงศิริผลวิทิต แสวงศิริผล
2554ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในสื่อหนังสือพิมพ์ = Leadership image of general Sonthi Boonyaratkalin in newspaper / หงษา อินทนนท์ไชยหงษา อินทนนท์ไชย
2554การวิเคราะห์วาทกรรมกรณีปัญหาหมอกควันปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น = A Discourse analysis on Smog Crisis in Chiang Mai of people who were affected and News Coverage of Local Mass Media / ธัญจนพร สุกสดธัญจนพร สุกสด
2554การนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่ปรากฎในวารสารสาละวินโพสต์ = The Presentation of problems and solutions of minorities in Salween Post / นนทพร เป็งจันทร์นนทพร เป็งจันทร์
2554การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของสตรีในนิตยาสารผู้หญิง = Content analysis of women potentiality promotion in Women Magazine / สิโรบล ใหม่วันสิโรบล ใหม่วัน
2554การวิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงต่อสตรีที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทย = An Analysis of violence against women on THai Television Drama / ศศิณี ยาวิชัยศศิณี ยาวิชัย
2553การดำเนินการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Public relations operation of government and non-government organizations in Chiang Mai Province / สุชญา บริสุทธิ์สุชญา บริสุทธิ์
2553การเปิดรับความรู้ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเรียนแบบออนไลน์ (E - Learning) = Knowledge exposure, uses and gratifications of higher educations students in Chiang Mai Province Toward Online Learning (E - Learning) / พรณรงค์ พงษ์กลางพรณรงค์ พงษ์กลาง
2553การบริหารงานสถานีวิทยุชุมชนของสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ = Administration of community radio stations in educational institution in the Northern region / วราภรณ์ เขียวป้อมวราภรณ์ เขียวป้อม
2553วิเคราะห์เครื่องแบบนักเรียนเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน จ.เชียงใหม่ = Analyzing student uniforms as a tool for communicating image of private vocational schools in Chiang Mai / ประพันธ์ อภิวงค์ประพันธ์ อภิวงค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 75