MASSCOMM: Independent Study (IS) : [87] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 87
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2558บทบาทของบริษัทออร์แกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมรองศาสตราจารย์ภูพายัพ ยอดมิ่ง; วนันญา พงษ์แสนรักษ์
Oct-2558การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กประเภทสาระบันเทิงภายใต้แนวคิดการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้รองศาสตราจารย์ภูพายัพ ยอดมิ่ง; เสน่ห์พงษ์ ชัยชมภูสกุล
2555ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา = Communication competence for the dissemination of buddhism among highland ethnic groups of the volunteer graduate monks working for hill tribe development project / กรรณิการ์ เพ็งปรางค์กรรณิการ์ เพ็งปรางค์
2555ความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดในประเทศไทยต่อหนังสือเสียง หนังสือภาพนูนและหนังสืออักษรเบรลล์ = Gratifications of blind students in Thailand towards audio book, embossed texts and braille / นล นาคนาคานล นาคนาคา
2555วิเคราะห์เนื้อหาข่าวและบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของจังหวัดเชียงใหม่ = Content analysis of news and articles on promotion and conservation of environmental quality as seen in Chiang Mai's Daily Newspapers / สุธิดา สมบูรณ์สุธิดา สมบูรณ์
2555การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการส่งเสริมจิต สาธารณะของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) = Analysis of format and content of programs promoting public consciousness broadcast on Thai PBS / จุไรรัตน์ จรรยาจุไรรัตน์ จรรยา
2555ลักษณะบล็อกที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์โอเคเนชั่น = Characteristics of popular blogs in OK Nation website / ขวัญชนก แก้วกันทาขวัญชนก แก้วกันทา
2555การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข่าวสารด้านพลังงานทางเลือกของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Exposure, uses and gratifications on information concerning alternative energy of people within Mueang District, Chiang Mai Province / ฐิตินันท์ ตันทะราอรญา ทิศแจ่ม
2555การวิเคราะห์เนื้อหาภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย = Content analysis of journalistic photographs awarded by Issara Amantakul Foundation of the Thai Journalists Association / วีรภัทร วิไลศิลปดีเลิศวีรภัทร วิไลศิลปดีเลิศ
2555การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมผลงานเพลงของศิลปินอิสระ = Internet usage to promote songs by independent artists / วิชา เทศดรุณวิชา เทศดรุณ
2555การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ที่รายงานในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันประชานิยมของไทย = Content analysis of situations in Southern Provinces of Thailand as reported on the front page of Thai popular newspapers / เมธาวี ขติยะสุนทรเมธาวี ขติยะสุนทร
2555ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาหญิงในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม = Communication factors affecting female students' decision towards having cosmetic surgery / ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์
2554กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในการสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ = Integrated marketing communication strategies for brand image of Bangkok University / แคทรียา ตั้งเจริญแคทรียา ตั้งเจริญ
2554การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อการ ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ = Exposure, uses and gratifications of elderlys uses toward the internet / ธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูลธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล
2554กระบวนการนำเสนอข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาลาว = New process on first page of Laos daily newspapers / คำเฮือง คำประสิทธ์คำเฮือง คำประสิทธ์
2554การใช้และความพึงพอใจต่อการรับชมละครโทรทัศน์ไทยของประชาชนลาว = Users and gratifications of Thai dramatic television program of Lao people / โอลำ จันทวิไลโอลำ จันทวิไล
2553การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนจากสื่อมวลชนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ = Information seeking, Uses and gratifications of people in Chiang Mai Province toward global warming information on mass media / กิติวัฒน์ กิติบุตรกิติวัฒน์ กิติบุตร
2554ความคาดหวังของผู้ฟังต่อบทบาทของวิทยุชุมชนในจังหวัดลำปาง = The Expectation of audience on community radio's roles in Lampang Province / กนกพร เอกกะสินสกุลกนกพร เอกกะสินสกุล
2553การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย = A Comparative study of Mobile Phone's Marketing Communication Strategies in Thailand / ศศิประภา กตัญญูวรรธนะศศิประภา กตัญญูวรรธนะ
2554กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = Integrated marketing communication strategy in creating corporate image of the Siam Cement Public Company Limited / สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์สุพลยุทธ์ ขาวสุทธิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 87