Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 56 (Search time: 0.011 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ออผุ๊ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา จังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; บรรหาร เพ็ญจันทร์
Feb-2015ผลการเรียนด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างมโนทัศน์ที่มีต่อความเข้าใจมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านสบค่อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว; ประภัสจิต เตชะ
Aug-2015การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; ญาณิศา ชนะเดช
Oct-2015การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; พัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร
Jun-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; อุบลทิพย์ ป้อมโม
Jun-2015การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมชุมชนแม่สอด สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี จังหวัดตากรองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; ภัทราภรณ์ วัฒนฤกษ์ปรีชา
Aug-2015แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; แววดาว บุญตา
Mar-2015การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึม โดยใช้รูปแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล; อลิสา ภูวพิทยานนท์
Apr-2015การพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนวังเหนือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. สุวรรณ หมื่นตาบุตร; กฤติน พันธุระ
Apr-2015การประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ เอ็ม อี พี โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; นิมิตร ธิยาม