Browsing by Author ศักดา สวาทะนันทน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2022การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและมโนทัศน์ในวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; ณัฐพล ไชยบัวแก้ว
2543การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้อินเทอร์เน็ต / ศักดา สวาทะนันทน์ศักดา สวาทะนันทน์
Jul-2020การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เรื่อง หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จังหวัดลำพูนศักดา สวาทะนันทน์; ธีรนุช ผุดสวัสดิ์
Jul-2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานที่มีต่อทักษะการคิดเชิงคำนวณ และแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สมเกียรติ อินทสิงห์; ศักดา สวาทะนันทน์; กรรณิการ์ จอมแปง