Browsing by Author ชรินทร์ มั่งคั่ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2023Guideline of digital storytelling learning management to promote english speaking skills and intercultural communicative competence among secondary school studentsจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ศุภนิดา คหนุรักษ์
Apr-2023การจัดการเรียนรู้ฐานเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความผูกพันทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; รวิสุดา โสตถิกุล
May-2022การจัดการเรียนรู้ออนไลน์พระพุทธศาสนาบูรณาการหน้าที่ พลเมืองเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วิสาร กิตติพนาไพร
May-2023การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; แสวง แสนบุตร; เฉลิมพล ศรีตันดา
18-Apr-2565การจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ที่บูรณาการเนื้อหาภาษากับวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะกำรอ่ำนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; กฤตพิภัช แก้วกำเหนิด
Jun-2015การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงรายกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ขวัญดาว วาฤทธิ์
Jun-2015การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ โดยใช้ประเด็นชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดประชาเกษม (น้ำซุ้ม–ห้วยกว้าง) จังหวัดเชียงใหม่จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วรลักษณ์ คำทอง
Oct-2023การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ฐานชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชรินทร์ มั่งคั่ง; ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์; ตระการ ทนานทอง
Sep-2558การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดสาระพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; จันจิรา มะโนเพ็ญ
Jun-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง มะแข่นหอม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่านกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; กุลชาติ ชัยมงคล
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาชรินทร์ มั่งคั่ง; กัญญา กำศิริพิมาน
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ประภัสสร พรมคำตัน
Jun-2015การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วชิระ ครินชัย
May-2021การรู้สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสร้างสรรค์ ของคนไร้เสียงธงชัย ภูวนาถวิจิตร; ชรินทร์ มั่งคั่ง; เกษม เสมจันทร์
Apr-2022การเรียนรู้สังคมศึกษาข้ามศาสตร์ฐานชุมชนผ่านวัฒนธรรมเหมี้ยงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองวิถีเขียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; นิติกร แก้วปัญญา
May-2021คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; กิตติกร หมอมนต์
Apr-2022นวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลฐานภาระงานเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; พิมพ์วรีย์ อาทรวรางกูร
Nov-2022นวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบร่วมมือออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วินิตตา หาญใจ
Jun-2022นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานภาระงานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองผลิตภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; รัตติกร ชาญชำนิ
Apr-2565นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานโครงงานดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วราภรณ์ ชนะจันทร์ตา