Browsing by Author ชรินทร์ มั่งคั่ง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วม สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงรายกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ขวัญดาว วาฤทธิ์
Jun-2015การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ โดยใช้ประเด็นชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดประชาเกษม (น้ำซุ้ม–ห้วยกว้าง) จังหวัดเชียงใหม่จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วรลักษณ์ คำทอง
Sep-2558การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดสาระพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จารุณี มณีกุล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; จันจิรา มะโนเพ็ญ
Jun-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง มะแข่นหอม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่านกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; กุลชาติ ชัยมงคล
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาชรินทร์ มั่งคั่ง; กัญญา กำศิริพิมาน
Jun-2558การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ประภัสสร พรมคำตัน
Jun-2015การพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; วชิระ ครินชัย
May-2021การรู้สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสร้างสรรค์ ของคนไร้เสียงธงชัย ภูวนาถวิจิตร; ชรินทร์ มั่งคั่ง; เกษม เสมจันทร์
May-2021คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; กิตติกร หมอมนต์
Jun-2022นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานภาระงานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองผลิตภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; รัตติกร ชาญชำนิ
Apr-2565นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานโครงงานดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชรินทร์ มั่งคั่ง; จารุณี ทิพยมณฑล; วราภรณ์ ชนะจันทร์ตา
May-2022รูปแบบความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีทางภาษาศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษายุคพลิกผันดิจิทัลจารุณี ทิพยมณฑล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ลลิตตา ภักดีวานิช
Apr-2021แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของพระนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่เชษฐภูมิ วรรณไพศาล; ชรินทร์ มั่งคั่ง; ธนบดี ปรเมธากุล