HUMAN: Theses : [628] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2557การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับโรงแรมธนพรรณ กุลจันทร์; เอกชัย ปัญญาเพ็ชร
Oct-2557การวิเคราะห์สัมพันธสารของรายการโทรทัศน์ภัตตาคารบ้านทุ่งพรพิลาส วงศ์เจริญ; กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
Oct-2557อัตลักษณ์อีสานในเพลงลูกทุ่งของ ไผ่ พงศธรจณิษฐ์ เฟื่องฟู; กนกพร เล็งศรี
Jul-2557การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ของ “นิ้วกลม”สุพรรณ ทองคล้อย; เมิ่งเจี๋ย ฉ้าว
Jul-2557การวิเคราะห์สัมพันธสารเรื่องขำขันในนิตยสารคู่สร้างคู่สมพรพิลาส วงศ์เจริญ; พัชโรธร สุขศรี
Oct-2557การวิเคราะห์สัมพันธสารในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์”พรพิลาส วงศ์เจริญ; ประภัสสรา ห่อทอง
Oct-2557แนวคิดเรื่องมนุษย์และสังคมในนวนิยายของหวงอี้พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์; ปรัชญา มาลัยมาตย์
22-Apr-2558ภาพลักษณ์ผู้หญิงล้านนาในบทเพลงคำเมืองร่วมสมัย ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๖- ๒๕๕๖รองศาสตราจารย์ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; มัฆวาน ภูมิเจริญ
2557การสร้างสรรค์วรรณกรรมบทซอประวัติพระสงฆ์ในล้านนาทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; พระจรินทร์ อินศวร
2557“จับ”: คำหลายความหมายในภาษาไทยพรพิลาส วงศ์เจริญ; ฤทัย ยี่กะแพทย์
2557ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ.2554สายชล สัตยานุรักษ์; รพีพรรณ จักร์สาน
2557การใช้วรรณกรรมพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยา ทางจิตวิญญาณในวิถีล้านนาทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; ชวนพิศ นภตาศัย
2557พืชในสำนวนไทย: การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์นันทริยา สาเอี่ยม; จตุรพร พรมเสนวงศ์
2557การพัฒนาการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อังสนา ธงไชย; เพชรรัตน์ ใชสงคราม
2557การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิจัยของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิมิตร มรกต; เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร
2557ช้างในนิทานพื้นบ้านล้านนาทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล; พระมหาวีระพล ไฝ่แจ้คำมูล
13-Aug-2557การจัดการความรู้นาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา เรื่อง การฟ้อนสาวไหมรองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน; วัลยา ไชยพรม
8-Oct-2557การประเมินหนังสือจากสถิติการยืมในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ อังสนา ธงไชย; ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
8-Aug-2557การพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ อังสนา ธงไชย; อัญชลี การคนซื่อ
23-Sep-2557ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือและการยืมในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ อังสนา ธงไชย; อรพรรณ การคนซื่อ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 628