HUMAN: Theses : [692] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 692
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2022การเปรียบเทียบสิทธิของสตรีตามกฎหมายล้านนาและกฎหมายจีนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 – 17สรัสวดี อ๋องสกุล; กนกพร นุ่มทอง; ซินเป้ย หลู
-วาทกรรมความเป็นจีนผ่านแบบเรียนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สรัสวดี อ๋องสกุล; ชา, หม่า
Jan-2021ผลของโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้ทฤษฎีทางความคิดและพฤติกรรมเป็นฐานต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์; ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ; เมธาพร เฉลิมเขตต์
Apr-2021Multimodal discourse analysis of gender ideology in television food product advertisements in ThailandSarinya Khattiya; Tawin Jaturapat
Apr-2021Establishment of community of practice within a line group through computer-mediated discourseSarinya Khattiya; Kittiporn Boonyanuphappong
Dec-2020อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2563พศุตม์ ลาศุขะ; ถาน ชิ่งซง
Mar-2021การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตามแนวคิดของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดน่านปรุตม์ บุญศรีตัน; ลักษิกา สมจิตร
May-2021ความสัมพันธ์ทางศีลธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางปรัชญาปฏิบัตินิยมของวิลเลียม เจมส์วรรณวิสาข์ ไชยโย; วีรพงษ์ ศรีสองคอน
May-2021ปาตานีภายใต้ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ค.ศ.1808-1909สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์; วันอิฮซาน ตูแวสิเดะ
May-2021การวิเคราะห์ทฤษฎีวิศวกรรมสังคมของรอสโค พาวนด์สมหวัง แก้วสุฟอง; มานิตย์ กลางขอนนอก
May-2021ผลของกระบวนการกลุ่มตามแนวการบำบัดด้วยการรู้การคิดและพฤติกรรมต่อทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาณัฐวุฒิ อรินทร์; เจนจิรา นามวงค์
May-2021ภาพแทนของผู้หญิงทำงานชาวญี่ปุ่นในละครเช้า เรื่อง “โตโตะเนจัง”ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย; เยาวลักษณ์ กันทาปัน
-ผลของการให้การปรึกษาที่มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรมร่วมกับการเยี่ยมบ้านต่ออาการซึมเศร้าของผู้ป่วยซึมเศร้า โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ณฐวัฒน์ ล่องทอง; ปฏิภาณี บุตรชัย
May-2021ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานที่มีต่อความเมตตาตนเองของนักศึกษาที่มีความโน้มเอียงเป็นผู้นิยมความสมบูรณ์แบบชนิดปรับตัวยากณฐวัฒน์ ล่องทอง; บุณยวีร์ ขำภักดี
Mar-2021ผญาเกี้ยวอีสาน: มุมมองทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และอุปลักษณ์ปนัดดา บุณยสาระนัย; พงศธร สุรินทร์
Jun-2021เจ้าพ่อศรีนครเตา:การกลายเป็น“ผีใหญ่”ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตั้งแต่หลังทศวรรษที่ 2500-2560อรรถจักร สัตยานุรักษ์; สายชล สัตยานุรักษ์; ธิกานต์ ศรีนารา; นราวิทย์ ดาวเรือง
Feb-2021แนวคิดเชิงปรัชญาในเทียนบูชาของชาวล้านนาวิโรจน์ อินทนนท์; ปิยะมาศ ใจไฝ่; นนทนันท์ มูลยศ
Jan-2021ภาษาและอุดมการณ์ในวาทกรรมการปรึกษาเรื่องภาวะ “สับสนทางเพศ” ในชุมชนเสมือนจริงปนัดดา บุณยสาระนัย; พรชัย เตชะ
Dec-2020ผลของการบูรณาการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มแนวจิตบำบัดแบบโลโก้กับวรรณกรรมบำบัดที่มีต่อการเสริมสร้างความหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเสรี ใหม่จันทร์; สุเมธ พลจร
Dec-2020ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในทัศนะของปีเตอร์ ซิงเกอร์วรรณวิสาข์ ไชยโย; ปิยะมาศ ใจไฝ่; สุภาพรรณ ไกรเดช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 692