HUMAN: Theses : [628] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 628
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Representation of Chinese nationalism in the film The Founding of a Republic = ภาพแทนของชาตินิยมจีนที่สะท้อนในภาพยนตร์ เรื่อง มังกรสร้างชาติ / Warangkanang KingmanWarangkanang Kingman
2555วัจนกรรมทักทายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Chiang Mai University students speech act of greetings / อธิพงษ์ เพช็รเกิดอธิพงษ์ เพ็ชรเกิด
2555ความสามารถในการพยากรณ์ร่วมกันของการควบคุมตนเองความรู้เรื่องเพศศึกษาและการสื่อสารในครอบครัวเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงวัยรุ่น = Predictability of self-control, knowledge in sex education and family communication concerning opposite sex friends on sexual risk behaviors of female adolescent students / ทักษิณา เมืองใจทักษิณา เมืองใจ
2555การพัฒนาแบบวัดความหวังของเยาวชนไทยภาคเหนือ = Development of hope scale for northern Thai youths / พัทธ์รดา ยาประเสริฐพัทธ์รดา ยาประเสริฐ
2012The Use of incidental vocabulary learning to increase the academic reading ability of college students = การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ศัพท์แบบไม่รู้ตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย / Atinut InthajakAtinut Inthajak
2012Advertising strategies in Mistine Beauty products in television commercials = ยุทธวิธีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมิสทีนด้วยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ / Photchana YuangeamyaiPhotchana Yuangeamyai
2012The Construction of humor in Notes (Udom Taepanich) 4th episode standup comedy = การสร้างอารมณ์ขันในงานแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 4 ของ โน้ต อุดม แต้พานิช / Chaiyaporn RukroumChaiyaporn Rukroum
2012Discourse analysis on beauty product advertisements in marie claire magazine = การวิเคราะห์วาทกรรมในโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงาม ในนิตยสารแมรี่แคลร์ / Nartchulee ThaithiangNartchulee Thaithiang
2012Factors affecting resilience in children to overcome life adversities: a case study of a character kamphol changsamran in duanwad pimwanas changsamran = ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากใน ชีวิตของเด็ก กรณีศึกษาจากตัวละคร เด็กชายกำพล ช่างสำราญ ในนวนิยายเรื่อง ช่างสำราญ ของเดือนวาด พิมวนา / Medkaw WichainoMedkaw Wichaino
2012Cultural misreading in Maxine Hong Kingstons the woman warrior: memoirs of a girlhood among ghosts = ความเข้าใจผิดเชิงวัฒนธรรมในหนังสือเรื่อง นักรบหญิง: บันทึกความทรงจำแห่งวัยเด็กท่ามกลางคนแปลกหน้า ของ Maxine Hong Kingston / Ma ChiChi, Ma
2555การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสุขภาวะองค์รวมเชิงพุทธของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ประเทศภูฏาน = Comparative study of PhraBrahmagunaborn (P.A. Payutto)'s concept of buddhist holistic health and the concept of gross national happiness (GNH) of Bhutan / จุฑาภรณ์ จิตเงินจุฑาภรณ์ จิตเงิน
2555คำอธิบายสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และพยางค์ ในหนังสือไวยากรณ์ไทย = Explanation of vowels, consonants, tones and syllables in Thai grammar books / วัฒนา ขัติวงษ์วัฒนา ขัติวงษ์
2554เมืองพิษณุโลก : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหัวเมืองใหญ่ภายใต้โครงสร้างอำนาจรัฐแบบจารีต = Mueang Phitsanulok: local history of a major city under the traditional state power structure / ธีระวัฒน์ แสนคำธีระวัฒน์ แสนคำ
2555การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดประเภทคำนามด้วยคำลักษณนามในภาษาไทยกับภาษาเกาหลีตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน = A Comparative study of the process of noun categorization by classifiers in Thai and Korean based on a cognitive linguistics approach / ยางวอน ฮยอนยางวอน, ฮยอน
2555Representation of power and control in the film The Island = ภาพแทนของอำนาจและการควบคุมในภาพยนตร์เรื่อง The Island / Watsana NetprasatWatsana Netprasat
2012Discourse on cosmetic surgery in the magazine cosmetic beauty & anti aging = วาทกรรมศัลยกรรมความงามในนิตยสารคอสเมติก บิวตีแอนด์แอนไทเอจจิง / Sasipak WannavechSasipak Wannavech
2012Phonetics of Sgaw Karen in Thailand : An Acoustic Description = สัทศาสตร์ภาษากะเหรี่ยงสกอในประเทศไทย: การอธิบายเชิงกลสัทศาสตร์ / Pongprapunt RattanapornPongprapunt Rattanaporn
2012Nature and power : ecofeminist perspective in avatar = ธรรมชาติและอานาจ: มุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศน์ใน ภาพยนตร์เรื่องอวตาร / Kanittha ChiranuwatwongKanittha Chiranuwatwong
2555ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนว Trotzer ที่มีต่ออิสระแห่งตนของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด = Effects of trotzers group counseling on autonomy of adolescent drug users getting rehabilitation at therapeutic community / ศิริพร ยาวิราชศิริพร ยาวิราช
2555บทบาท ข้อย (ทาส) ในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านช้างระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21-23 = Roles of the slave in history of Lan Xang Kingdom during the 15-17th centuries / ขนิษฐา บุญสนองขนิษฐา บุญสนอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 628