SCIENCE: Independent Study (IS) : [1082] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1082
Issue DateTitleAuthor(s)
20-Aug-2557ระบบสนับสนุนการตัดสินใจออนไลน์สำหรับการเลือก สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดย ประยุกต์ต้นไม้ตัดสินใจแบบเจสี่สิบแปดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร; สุรีพร ปาต๊ะ
1-Sep-2557การใช้สัญลักษณ์ท่าทางเพื่อควบคุมการทำงาน ของกูเกิลแมปส์โดยใช้กล้องความลึกสามมิติคิเนกท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ภพธร ลี้ตระกูล
5-Nov-2558ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; อลงกรณ์ จอมขันเงิน
Jul-2557อาหารอย่างง่ายสำหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องพร้าวผศ.ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา; นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล
13-Aug-2557ทัศนคติและพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย; พระเธียรชัย ใบศรี
2557การสำรวจชีพลักษณ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์; อังคณา อินตา; ฉัตรสุดา ญาณะโค
2557การสำรวจเห็ดพื้นบ้านในอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่สายสมร ลำยอง; บุญศรี แสนศิริ
2557การสร้างออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ธีรวิชญ์ วงษา
2557การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวัตถุต่างชนิดและพฤติกรรมบางประการของปลาทอง (Carasius auratus)สวัสดิ์ สนิทจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
2557การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังพิกุล นันทชัยพันธ์; นัทธมน วุทธานนท์; วรัญญา มณีรัตน์
Dec-2557การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
Dec-2557การวิเคราะห์อารมณ์ของประโยคโดยอาศัยความหมายของคำใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมกฤช น้อยเทพ
Aug-2558การพัฒนาระบบการจัดการประเมินผลงานวิจัย โดยใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทวัชรี จำปามูล; ปฐมพงษ์ บัติปัน
2557ซอฟต์แวร์สำหรับพยากรณ์การเลือกสาขาวิชาของโครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยใช้เทคนิคตัวจำแนกกฎเกณฑ์ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร; พีรพงษ์ บัวเหลือง
Aug-2015ความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตาม แนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกแจ้ซ้อน – น้ำตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุโณทัย จำปีทอง; รุ้งลาวัลย์ วงค์จันทร์มา
Jun-2015การพัฒนาลูกแป้งสำหรับหมักเอทานอลจากมันสำปะหลังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทองไว; ชีวพล เครือใจวัง
Apr-2015ผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตรในลำน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เป็นตัวบ่งชี้อาจารย์ ดร.เดชา ทาปัญญา; เกศินี จันทร์อ่อน
Jun-2015การพัฒนาต้นแบบระบบการประมวลผลด้วยภาพเพื่อทดสอบความไวของแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพด้วยวิธีดิสก์ดิฟฟิวชันรองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ บุตรอินทร์; เชาวฤทธิ์ อ่องคำ
Dec-2558การจัดการความรู้เพื่อจัดทำคู่มือต้นแบบการบริหารโครงการ งานบริการวิชาการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย; เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1082