ENG: Theses : [1259] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1259
Issue DateTitleAuthor(s)
2-Mar-2558การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมด้วยเกณฑ์เวลารศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง; หทัยกานต์ ปะระดี
28-Apr-2558อุปสรรคของรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการระบบออกแบบ-ก่อสร้าง ในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยอาจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ; ณัฐพงศ์ พุ่มงาม
28-Nov-2557วงจรแมทชิงที่มีการสูญเสียย้อนกลับต่าสาหรับการระบุลักษณะเฉพาะของเลเซอร์ไดโอดผศ.ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง; แสงเดือน โปธา
27-Nov-2557การวิเคราะห์ค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางเส้นทางตาก - แม่สอดอาจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์; รัตนพงษ์ ชังชั่ว
8-Dec-2557การปรับปรุงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผลไม้ โดยการหมักร่วมกับมูลไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์; ณัฐิติมา จำมั่น
18-Nov-2557การหาสัดส่วนฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่เกิดจากแหล่งจราจร ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่รศ.ดร.ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์; มนตรี ชุติชัยศักดา
28-Nov-2557การลอยสินแร่ทองแดงรีแฟรคตอรีผศ. ดร. ชัยโรจน์ รัตนกวิน; อรรถพล สายคำตา
Nov-2014Parameters Analysis of Gelatin-carboxymethylcellulose Scaffolds Using Curve Fitting MethodDr.Nattawit Promma; Nad Siroros
2557การประยุกต์ใช้เอฟจีดียิปซั่มเป็นสารผสมเพิ่ม เพื่อช่วยการขยายตัวของซีเมนต์เกราท์อนิรุทธ์ ธงไชย; ณัฐพล บัวบานแย้ม
2557การประเมินความเข้มของเกาะความร้อนในเมืองเชียงใหม่นิติ คำเมืองลือ; พิศุทธ์ แสงหนุ่ม
2557การตรวจจับการล้มโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและเทคนิคการจัดกลุ่มศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล; ฤทธิพงศ์ วงค์เขื่อนแก้ว
2557การออกแบบและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานความร้อนในรูปแบบน้ำแข็งสำหรับการปรับอากาศในโรงเรือนดามร บัณฑุรัตน์; ธวัชชัย สุขะ
2557การปรับปรุงจานหยอดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดอนุศาล เพิ่มสุวรรณ; ประดิษฐ์ เภสัชมาลา
2557ผลของวัสดุเป้ากระทบและขนาดของใบพัดต่อคุณภาพการกะเทาะข้าวของเครื่องกะเทาะข้าวแบบแรงเหวี่ยงวิบูลย์ ช่างเรือ; กฤษณ์ พรมวัง
17-Sep-2557การประเมินและการปรับปรุงภาระงานทางการยศาสตร์ในอุตสาหกรรมตีมีดรศ.ดร.นิวิท เจริญใจ; อรณิชา ยมเกิด
2556การพัฒนาระบบจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเมืองหลวงพระบาง = Development of tourism bicycle system of Luang Prabang / แก้วประเสริฐ สอนมณีแก้วประเสริฐ สอนมณี
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และมูลไก่ไข่โดยใช้ถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์ = Biogas production from co-digestion of Pennisetum Purpureum ev. Pak Chong 1 grass and layer chicken manure using completely stirred tank reactor / วราวุธ วิลาวรรณวราวุธ วิลาวรรณ
2556การพัฒนาบริการเชิงตำแหน่งสำหรับระบบการส่งสารแบบทันที = Development of location-based service for instant messaging system / สีหราช ธรรมยาสีหราช ธรรมยา
2556การแปลผลแผนที่ที่วาดจากลายมือโดยใช้ฟ้ซซีเวกเตอร์ = Hand-drawn map interpretation using fuzzy vector / บุญญฤทธิ์ สมัครรบบุญญฤทธิ์ สมัครรบ
2556การจัดลำดับแผนงานซ่อมบำรุงทางปกติโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและวิธีการ TOPSIS : กรณีศึกษาทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ = The Prioritization of road to routine maintenance by AHP and TOPSIS : Case study of rural road in Chiang Mai Province/ สมพงษ์ มอญแก้วสมพงษ์ มอญแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1259