Browsing by Author ศิวพร อึ้งวัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาชุดความรู้ในการจัดอาหารไทยภาคเหนือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานณริศรา พสุวรวัฒนกุล; วราภรณ์ บุญเชียง; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2562การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุจิรานันท์ สุริยะ; ศิวพร อึ้งวัฒนา; วราภรณ์ บุญเชียง
2562การพัฒนาแบบแผนการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดควบคุมไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวดวงเดือน บุดดา; ศิวพร อึ้งวัฒนา; วราภรณ์ บุญเชียง
2563การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ศิริพร กันทจันทร์; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2563ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชนวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; สุกิจ เตือนราษฎร์
2563ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองของชาวไทยในพื้นที่สูง ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังพวงเพชร ใจคำ; เดชา ทำดี; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2561ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านณฐา เชียงปิ๋ว; วราภรณ์ บุญเชียง; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2561ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านณฐา เชียงปิ๋ว; วราภรณ์ บุญเชียง; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2563ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายของนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินชุมนุมพร ยอดปะนัน; ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2563ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการจัดท่าผู้สูงอายุติดเตียง ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านธาราทิพย์ ไชยวุธ; ศิวพร อึ้งวัฒนา; เดชา ทำดี
2563ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการบริหารกล้ามเนื้อ สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพนิดา ศรีใจ; รังสิยา นารินทร์; ศิวพร อึ้งวัฒนา
2563ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิต ของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้สุพัตรา สิทธิวัง; ศิวพร อึ้งวัฒนา; เดชา ทำดี
2558มุมมองของนักศึกษาในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนศิวพร อึ้งวัฒนา; วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล; นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี