Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/68817
Title: ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชน
Other Titles: Lessons Learned of the Participatory Public Health Policy in Alcoholic Consumption Management in the Community
Authors: วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ศิวพร อึ้งวัฒนา
สุกิจ เตือนราษฎร์
Keywords: การถอดบทเรียน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชน
Issue Date: 2563
Publisher: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: พยาบาลสาร 47, 1 (ม.ค.-มี.ค. 2563), 185-197
Abstract: การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชน เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อสุขภาพประชาชน การถอดบทเรียนจะช่วยนำไปสู่การขยายในพื้นที่อื่นต่อไป การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในชุมชน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะจงจง ได้แก่ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และตัวแทนประชาชน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แนวคำถามการสนทนากลุ่ม และแนวคำถามการสัมภาษณ์รายบุคคลแบบไม่มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล และสรุปประเด็น ผลการถอดบทเรียน พบว่า การจัดการกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชนของอำเภอแม่ทา ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดหลัก 5ร. คือ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไข ร่วมติดตาม และประเมินผล และสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และทำบันทึกตกลงระหว่างองค์กร เรียกว่า ข้อตกลง 3ม.2ร. คือ ไม่ขาย ไม่ดื่ม และไม่จำหน่าย (3ม.) ร่วมบังคับใช้กฎหมาย และร่วมตรวจสอบ (2ร.) ผลการถอดบทเรียน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนจะก่อให้เกิดพลังในการนำไปสู่สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกันได้อย่างยั่งยืน The advocacy healthy public policy based on participatory to management of alcoholic consumption in the community. It is a process that is important to public health. The lesson learn will lead to further expansion in other areas. The purposes of this descriptive research was to explore the Lessons Learned of the participatory public health policy management in alcoholic consumption problem, Mae-Tha district, Lamphun Province. The subjects were 30 included key person of local administration, health officer from primary care unit, community leaders, representing groups in the community, and public representative. The research instruments were the group discussion questions and unstructured individual interview questions. Data were analyzed using data classification and Theme. Results of the study revealed that the participatory public health policy management in alcoholic consumption problem, Mae-Tha district, Lamphun Province used a participatory process based on 5 main ideas. It is 5Co, co-decision, co-editing, monitoring and evaluation and create public policy to reduce the problem of alcoholic consumption and do the agreement document between organizations. It is 3Not 2Co, not sell, not drink and not sell, co law enforcement and co-investigate. The result of this to show the community involvement can contribute to building a shared public health agenda.
Description: วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ
URI: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/240794/164114
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/68817
ISSN: 0125-0078
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.