Browsing by Author ศิริรัตน์ ปานอุทัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากศิริรัตน์ ปานอุทัย; โรจนี จินตนาวัฒน์; ฐิตินันท์ ดวงจินา
2563การพยาบาลแบบประคับประคองในผู้สูงอายุศิริรัตน์ ปานอุทัย
2562การพัฒนา “กระติ๊บข้าว” สำหรับควบคุมปริมาณการบริโภคในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานศิริรัตน์ ปานอุทัย; จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; ชมพูนุท ศรีรัตน์; นิพนธ์ ธีรอำพน
2558ความต้องการและการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่วณิชา พึ่งชมภู; ลินจง โปธิบาล; ศิริรัตน์ ปานอุทัย
2560ความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ความยากลำบากในการปรับตัวหลัง จำหน่ายและการใช้บริการด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชมพูนุท ศรีรัตน์; ศิริรัตน์ ปานอุทัย
2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ศิริรัตน์ ปานอุทัย; ทัศนีย์ บุญเป็ง
2560ปัจจัยทำนายความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาล ของผู้ป่วยสูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสุวารี นิระโส; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
2560ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมเพื่อการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองปริมล หงษ์ศรี; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; วณิชา พึ่งชมภู
2559ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุรัญชนา หน่อคำ; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; ทศพร คำผลศิริ
Jul-2557ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุศิริรัตน์ ปานอุทัย; โรจนี จินตนาวัฒน์; จันทร์ดา บุญประเสริฐ
2559ผลของการออกกำลังกายแบบหะฐะโยคะต่อสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุจันทร์ดา บุญประเสริฐ; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; โรจนี จินตนาวัฒน์
Sep-2557พฤติกรรมการจัดการตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตศิริรัตน์ ปานอุทัย; ภารดี นานาศิลป์; สุพรรณษา กลิ่นกล่อม
2563พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฐิตินันท์ ดวงจินา; ศิริรัตน์ ปานอุทัย; ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์