GRAD-Humanities and Social Sciences: Theses : [407] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 407
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2021การรู้สิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสร้างสรรค์ ของคนไร้เสียงธงชัย ภูวนาถวิจิตร; ชรินทร์ มั่งคั่ง; เกษม เสมจันทร์
Dec-2014การศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามแนวเส้นทางบ้านต่อแพ – ห้วยต้นนุ่น และมรดกวัฒนธรรมชุมชน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง; วนิดา ศรีสังวาลย์
Dec-2014การจัดการสื่อโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่กลางเวียงเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; ชวณัฐ สุวรรณ
Nov-2014การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ: กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเชียงใหม่เมือง สร้างสรรค์รศ.ดร. วรลัญจน์ บุณยสุรัตน์; ต่อศกุล พันธุ์พิพัฒน์
Jun-2557การศึกษาเพื่อจัดการเส้นทางการเรียนรู้มรดกทางศิลปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมไทใหญ่สำหรับเยาวชนในท้องถิ่น โดยกระบวนการศึกษาเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในเขตเมืองแม่ฮ่องสอนวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; จตุพร ภูมิพิงค์
Aug-2557ประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์; อุบลรัตน์ หยาใส่
Sep-2557องค์ความรู้ของการจัดการปอยส่างลองวัดป่าเป้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ธนียา เจติยานุกรกุล; โชคนิธินันต์ คุณยศยิ่ง
Aug-2557การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาวงปี่พาทย์พื้นเมืองล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมธนียา เจติยานุกรกุล; สรายุธ รอบรู้
Aug-2557การจัดการพิพิธภัณฑ์ของวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; ศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
Jul-2557การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมตลาดโบราณเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรีวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; ชัชวาล สุรินทร์
Aug-2557การศึกษาประเพณีแห่ช้างผ้า ชุมชนเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; พินัย วิลัยทอง
Aug-2557การจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศาลาธนารักษ์ 1 (คุ้มเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง) จังหวัดเชียงใหม่ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี; นภาพร ลิขิตเรืองศิลป์
8-Dec-2557การวิเคราะห์วัฒนธรรมประดิษฐ์และการสื่อสารอัตลักษณ์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสปาล้านนารองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย
11-Aug-2557การศึกษาพระพุทธรูปสำคัญ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุญยสุรัตน์; ประดับใจ สายเมืองนาย
2557การสูญเสียคุณลักษณะอินเด็กซ์ซิคอลลิตี้ในภาพถ่ายทัศนัย เศรษฐเสรี; กรรณ เกตุเวช
2557การจัดการ “บ้านตึก” กลุ่มอาคารบ้านหลวงอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; มนัสวัฑฒก์ ชุติมา
2556การออกแบบองค์ประกอบตราผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ ตราผลิตภัณฑ์ ไลท์แอรด์ดิกท์ สตูดิโอ = Designing brand elements for communicating brand identity of light addict studio / ภาคภูมิ อิ่นปันภาคภูมิ อิ่นปัน
2556แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Guidelines for managing community enterprise of shiitake mushroom industry, Pang Ma O village, Mae Tha District, Lampang Province, using sufficiency economy philosophy / สุภาวดี สรรพศีลบุตรสุภาวดี สรรพศีลบุตร
2556การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตต้นอ้อยที่ปลูกด้วยระบบน้ำหยดและการปลูกด้วยระบบดั้งเดิมของเกษตรกร ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Cost and return analysis in sugar cane planting cultivated by water dripped irrigation and traditional system of farmers in Sawankhalok District, Sukhothai Province / อาภาภรณ์ เมฆดั้นอาภาภรณ์ เมฆดั้น
2555การวิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการออกแบบ เว็บไซต์ประเภทแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา = Analysis of components and guidelines to design electronic portfolio website for higher education students / กุศลิน ขัติยะกุศลิน ขัติยะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 407