GRAD-Humanities and Social Sciences: Theses : [407] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 407
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความสำเร็จของการจัดการป่าชุมชนบ้านดงผาปูน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Success of community forest management in Dong Pha Pun Village, Bo Kluea Tai Sub-district, Bo Kluea District, Nan Province / นรชาติ วงศ์วันดีนรชาติ วงศ์วันดี
2555ศักยภาพของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Potential of the royal project highland agricultural centre Huay Mueang Ngham to promote for ecotourism / ราชันย์ บัวตรีราชันย์ บัวตรี
2555พุทธศาสนานิกายเถรวาทในฐานะการฑูตเชิงวัฒนะรรมในความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม = Theravada Buddhism as cultural diplomacy in Thai-Vietnam relations / พระอภินันท์ ทะสุนทรพระอภินันท์ ทะสุนทร
2555การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นสไตล์วินเทจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Marketing strategy analysis for vintage fashion business through on-line social media / เมฐิพรรณ บุญติเมฐิพรรณ บุญติ
2555การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางเพศเพื่อสะท้อนอคติ ทางเพศ : กรณีศึกษาภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ = Analytical study of gender symbols reflecting sexual bias: a case study of newspapers front page / สมิตชัย เลิศอนันต์สมิตชัย เลิศอนันต์
2555กลไกการควบคุมร่างกายผ่านมายาคติเรื่องเรือนร่างและกลไกการบริโภคสื่อ: กรณีศึกษาสื่อข้อมูลเชิงธุรกิจ = Body control mechanism through body mythology and media consuming mechanism: A Case study of business infotainment / จันทร์วิมล แก้วแสนสายจันทร์วิมล แก้วแสนสาย
2554ความคิดเห็นของประชาชนกับผลกระทบจากการสร้าง อาคารสูง ชุมชนซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions towards the impacts of building the high building of the people living in, Soi Wat U-Mong community, Tambon Suthep, Mueang District, Chiang Mai / สุรเชษฐ์ ตาคำสุรเชษฐ์ ตาคำ
2555การเปรียบเทียบต้นทุนจากการผลิตกระดาษสาสำหรับกระบวนการผลิตทั่วไปกับกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคลัสเตอร์หัตถกรรมต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of Saa paper production costs for conventional and eco-friendly production process of Ton-Pao handicraft cluster, amphoe San Kampang, Chiang Mai province / กรรณิการ์ ไชยมณีกรรณิการ์ ไชยมณี
2555การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเกี่ยวกับโครงการอาหารปลอดภัยของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception of mediawise information about food safety project of consumers in Mueang Chiang Mai district / กมลทิพย์ ปาลิยะสิทธิ์กมลทิพย์ ปาลิยะสิทธิ์
2554การออกแบบแผนที่ชุมชนเชิงวัฒนธรรม:การศึกษาความสัมพันธ์ของมิติเวลาและวิถีชีวิตชุมชนกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Cultural community mapping design: A study on relationship between timeline and the local way of life in Kad Luang, Chaing Mai / ปรีดาพร ไวทยการปรีดาพร ไวทยการ
2554การจัดการความรู้ท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้าด้วยระบบเหมืองฝาย โดยกลุ่มผู้ใช้น้า ฝายวังไฮ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Local knowledge management and learning network on water resource management of Muang Fai system by water user groups at Fai Wang Hai, Chiang Doa Sub-district, Chiang Doa District, Chiang Mai Province / สุพรรษา สมโพธิ์สุพรรษา สมโพธิ์
2554การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Community participation in environment management for ecotourism: The case study of Pongthum community, Wangtong sub-district, Wangnua district, Lampang province / สุวิมล มงคลสิริรักษ์สุวิมล มงคลสิริรักษ์
2554ความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพจากอนุภาคฝุ่นในอากาศในนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Awareness of health impact from airborne particulate matters among prathom suksa students in Chiang Mai Province / อุบลวรรณ ชัยมงคลอุบลวรรณ ชัยมงคล
2554การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของบ้านพรสวรรค์ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management in national forest reservation areas of Ban Porn-Sawan, Khuang Pao sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province / เอมอร สุขสวัสดิ์อำนวยเอมอร สุขสวัสดิ์อำนวย
2554ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Community capacity for forest management in Mae Sa Village, Pong Yang Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รสสุคนธ์ ลูกประคำรสสุคนธ์ ลูกประคำ
2554กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรเพื่อการรักษาแบบพื้นบ้านของชุมชนม้ง: กรณีศึกษาบ้านชุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of transferring local wisdom on management of medicinal herbs diversity for traditional healing of Hmong Community : A Case study of Khun Chang Khian Village, Chang Phueak Sub-district, Mueang Chiang Mai District / พัชทิชา กุลสุวรรณ์พัชทิชา กุลสุวรรณ์
2553การประเมินผลกระทบด้านสังคมจากโครงการกระเช้าลอยฟ้าเชื่อมเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา บ้านหนองตอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Social impacts assessment of rope way project Chiang Mai-Mae Hong Son : A case study of Nongtong village, Pang Mapha district, Mae Hong Son province / เกรียงไกร หน่อแก้วเกรียงไกร หน่อแก้ว
2550การบริโภคสัญญะในการท่องเที่ยวของสังคมไทยร่วมสมัย = Sign consumption in tourism of contemporary Thai Society / วจี เรืองพรวิสุทธิ์วจี เรืองพรวิสุทธิ์
2550โครงสร้างการจัดการสื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Structure of media management in the stock exchange of Thailand / รัฐพล พรหมมาศรัฐพล พรหมมาศ
2549วิเคราะห์การออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาบริษัทไทยซิลค์ วิลเลจ = Analysis of design for public relations : a case study of Thai Silk Village Company / อัจฉรา ขนทองอัจฉรา ขนทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 407