MASSCOMM: Independent Study (IS) : [75] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2020เทคนิคการเล่าเรื่องในภาพยนตร์โฆษณาผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ 4 อิน 1อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์; ธนสิทธิ์ พรพิพ้ฒน์ไพบูลย์
Apr-2020การล้อเลียนในเพจเฟซบุ๊กประเภทเสียดสีการเมืองอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์; จันทรวรรณ ตระกุลผิว
May-2558การมีส่วนร่วมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่มีต่อ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทยจิระศักดิ์ สาระรัตน์; กรรณิการ์ ชมภูศรี
May-2558การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและการเรียนรู้บทบาททางเพศจากนวนิยายแนวรักกามารมณ์ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครจิระศักดิ์ สาระรัตน์; ทักษอร พุ่มสิริโรจน์
2557กลยุทธ์ของการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ของคริสตจักรพระพรเชียงใหม่ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์; จรูญ พรจากสวรรค์
Aug-2015การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหา ของผู้ใช้เว็บไซต์ www.eduzones.comรองศาสตราจารย์ภูพายัพ ยอดมิ่ง; ศิรินภา จันทรทา
Aug-2015การใช้และความพึงพอใจบริการสื่อออนไลน์ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายรองศาสตราจารย์ ภูพายัพ ยอดมิ่ง; ธรพร สภารัตน์
Dec-2558การปรับตัวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการท้าทายของสื่อดิจิทัลรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ; กันตภณ เชื้อสุวรรณ์
Nov-2558บทบาทของบริษัทออร์แกไนเซอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมรองศาสตราจารย์ภูพายัพ ยอดมิ่ง; วนันญา พงษ์แสนรักษ์
Oct-2558การวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กประเภทสาระบันเทิงภายใต้แนวคิดการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้รองศาสตราจารย์ภูพายัพ ยอดมิ่ง; เสน่ห์พงษ์ ชัยชมภูสกุล
2555ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา = Communication competence for the dissemination of buddhism among highland ethnic groups of the volunteer graduate monks working for hill tribe development project / กรรณิการ์ เพ็งปรางค์กรรณิการ์ เพ็งปรางค์
2555ความพึงพอใจของนักเรียนตาบอดในประเทศไทยต่อหนังสือเสียง หนังสือภาพนูนและหนังสืออักษรเบรลล์ = Gratifications of blind students in Thailand towards audio book, embossed texts and braille / นล นาคนาคานล นาคนาคา
2555วิเคราะห์เนื้อหาข่าวและบทความเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันของจังหวัดเชียงใหม่ = Content analysis of news and articles on promotion and conservation of environmental quality as seen in Chiang Mai's Daily Newspapers / สุธิดา สมบูรณ์สุธิดา สมบูรณ์
2555การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการส่งเสริมจิต สาธารณะของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (Thai PBS) = Analysis of format and content of programs promoting public consciousness broadcast on Thai PBS / จุไรรัตน์ จรรยาจุไรรัตน์ จรรยา
2555ลักษณะบล็อกที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์โอเคเนชั่น = Characteristics of popular blogs in OK Nation website / ขวัญชนก แก้วกันทาขวัญชนก แก้วกันทา
2555การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจข่าวสารด้านพลังงานทางเลือกของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Exposure, uses and gratifications on information concerning alternative energy of people within Mueang District, Chiang Mai Province / ฐิตินันท์ ตันทะราอรญา ทิศแจ่ม
2555การวิเคราะห์เนื้อหาภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย = Content analysis of journalistic photographs awarded by Issara Amantakul Foundation of the Thai Journalists Association / วีรภัทร วิไลศิลปดีเลิศวีรภัทร วิไลศิลปดีเลิศ
2555การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมผลงานเพลงของศิลปินอิสระ = Internet usage to promote songs by independent artists / วิชา เทศดรุณวิชา เทศดรุณ
2555การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ที่รายงานในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันประชานิยมของไทย = Content analysis of situations in Southern Provinces of Thailand as reported on the front page of Thai popular newspapers / เมธาวี ขติยะสุนทรเมธาวี ขติยะสุนทร
2555ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาหญิงในการทำศัลยกรรมเสริมความงาม = Communication factors affecting female students' decision towards having cosmetic surgery / ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์ขวัญพร พันธุ์อุโมงค์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75