EDU: Theses : [4084] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4084
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557การวิเคราะห์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่พบในภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ดวงหทัย กาศวิบูลย์; ณัฐพัฒฐ์ มุกดา
Aug-2557การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการทำวิจัย เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูในระดับมัธยมศึกษาเกียรติสุดา ศรีสุข; อภิรักษ์ โภชพิพิธ
Sep-2557การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทยในประชาคม อาเซียนดวงหทัย กาศวิบูลย์; นันทรัตน์ นวลมา
Jul-2557การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือของครูในกระบวนการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านขุนแปะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่บุบผา อนันต์สุชาติกุล; ปิยะฉัตร นันธิสิงห์
Jul-2014รูปแบบการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนศึกษาพิเศษเกียรติสุดา ศรีสุข; อนุรักษ์ ปัญญานุวัตน์; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์; Anan Kaewtatip; อนันต์ แก้วตาติ๊บ
17-Nov-2014Instructional Management Competency Development of Novice Instructors in College of Nursing Under the Praboromarajchanok InstituteProf. Emeritus Dr. Anurak Panyanuwat; Asst. Prof. Dr. Ruetinan Samuttai; Asst. Prof. Dr. Acharaporn Sripusanapan; Rungkarn Wutti
2557การวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุนีย์ เงินยวง; ปรเมศวร์ โตศิลากุล
2557การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิดเจนสมุทร แสงพันธ์; ธีรวัฒน์ กันทะ
2557การใช้การวาดภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล; สุวลี แสงเหม่
-การวิเคราะห์พหุระดับของความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3สุนีย์ เงินยวง; สุทธิพร สนใจ
2557การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิดเจนสมุทร แสงพันธ์; สิริพันธุ์ จันทราศรี
30-Jul-2557การใช้เทคนิคซีไออาร์ซีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ วิไลพร ธนสุวรรณ; ณัฐา สงวนสินธิ์
2556การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การสร้างแบบฝึกหัดด้วยโปรแกรมแฟลช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ = Construction of e-learning courseware titled creation of exercise with flash program for Mathayom Suksa 5 students, Navamindarajudis Phayap school / กชพรรณ กันทาทองกชพรรณ กันทาทอง
2556แนวทางการบริหารหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติของศูนย์จุดประกายภาษา จังหวัดเชียงใหม่ = Thai program administration guidelines for foreigners at inspiration language center, Chiang Mai province / พจนารถ มณิปันตีพจนารถ มณิปันตี
2556การพัฒนาทักษะการสะกดคำที่มีตัวสะกดตามมาตราแม่กนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้นิทานอีสป = Development of spelling skills in words with final consonants in the Mae Khon category among Prathom Suksa 3 students through the Aesop stories / นาตยา สาครนาตยา สาคร
2556ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Administrative skills for school administrators in Mueang Na sub district educational quality development network center, Chiang Dao district, Chiang Mai province / โสพิศ ไชยประคองโสพิศ ไชยประคอง
2556การประเมินการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Library performance evaluation of Yupparaj Wittayalai school, Chiang Mai province / ภิญญาพัชญ์ การิยาภิญญาพัชญ์ การิยา
2556การใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using exercises to develop spelling skills in difficult words of Prathom Suksa 1 students / รุ่งรัตน์ ใคร้ขาวรุ่งรัตน์ ใคร้ขาว
2556การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิลยู ดี แอล = Development of mathematics word problem-solving skill of Prathom Suksa 3 students through KWDL technique / ประสิทธิ์ วินันท์ประสิทธิ์ วินันท์
2556การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Learning provision by using jigsaw technique to develop reading comprehension skills of Prathom Suksa 3 students / โยษิตา วินันท์โยษิตา วินันท์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4084