Browsing by Author พรชัย วิสุทธิศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
3-Aug-2566กรอบกฎหมายสำหรับการป้องกันการฟอกเงินในช่องทางคริปโตเคอร์เรนซี่และเกมในระบบบล็อกเชน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนพรชัย วิสุทธิศักดิ์; วรัชยา ไชยวุฒิ
2565การคุกคามทางเพศในสถานศึกษากับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาพรชัย วิสุทธิศักดิ์; พิมพา สุทะเงิน
Aug-2022การรับรู้นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วของภาครัฐ: กรณีศึกษาตลาดวโรรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; สุภาพร ปัทมทัตต์
May-2021ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากการลงทุนล้งลำไยของชาวจีนในจังหวัดลำพูนพรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; ธัชชนนท์ กะผอ
2565ช่องว่างกฎหมายความสัมพันธ์การจ้างงานกับการให้ความคุ้มครอง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของแรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันพรชัย วิสุทธิศักดิ์; พิมพร สุทะเงิน
Jul-2023ผลกระทบทางกายและจิตใจจากไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกาญจนา โชคถาวร; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; พากร พานอ่อง
Jan-2023สัญชาติไทยกับความมั่นคงในชีวิตของชาวคะฉิ่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่พรชัย วิสุทธิศักดิ์; กาญจนา โชคถาวร; อรรถวัต โตวรรณ
Jun-2022เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกัญชาในประเทศไทยปีดิเทพ อยู่ยืนยง; พรชัย วิสุทธิศักดิ์; ชิดชนก ชูสกุลนิติสินธ์