Browsing by Author ประสิทธิ์ ลีปรีชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564การกลายเป็นละว้าของชาวว้าอพยพในภาคเหนือของประเทศไทยอัมพร จิรัฐติกร; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; วิศรุต แสนคำ
Jul-2564การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนชมพูเหนือ จังหวัดพิษณุโลกรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พนาพันธุ์ พลศร
Jun-2023การพัฒนากับความทันสมัยในชุมชนชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเหวินซาน มณฑลยูนนานประสิทธิ์ ลีปรีชา; เจิ้นคุน หลิว
Nov-2020การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาของนักเรียนไร้สัญชาติในโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงรายประสิทธิ์ ลีปรีชา; ขวัญชีวัน บัวแดง; รักชนก มาไพศาลกิจ
2560นามสกุลกับกระบวนการทำให้เป็นไทยในกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงประสิทธิ์ ลีปรีชา
May-2021ผลกระทบของการระงับเหมืองแร่ทองคำต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตรรังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; พิจิตรา เนียมนาค
Feb-2022“เชียงใหม่โมเดล” กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในชุมชนบ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ประสิทธิ์ ลีปรีชา; ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; สุทธิชัย เหมือนสุทธิวงษ์
29-Mar-2566เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสโมสรกีฬาฟุตบอลในจังหวัดเชียงใหม่ปีดิเทพ อยู่ยืนยง; ประสิทธิ์ ลีปรีชา; ฟาอีซ อนันตการณ์