ECON: Independent Study (IS) : [1210] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1210
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Jan-2023การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจเรือนแพ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กรณีศึกษาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติศรีลานนากันต์สินี กันทะวงศ์วาร; วรลักษณ์ หิมะกลัส; สุพัตรา กระจ่างโฉม
2565การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบอกต่อ : กรณีศึกษาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พิฑูร ธนบดีกิจ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ธวัชชัย ไชยลังการ
Jul-2564ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรต่อการตัดสินใจซื้อซํ้าสลากออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่พิฑูร ธนบดีกิจ; ภารวี มณีจักร; สุจิตรา คำกัมพล
Sep-2022การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชาติชาย เขียวงามดี; รสริน โอสถานันต์กุล; วันทนีย์ รุ่งเรืองวัฒนกูล
Jun-2022พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยหลังจากมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองกันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; คณัสนันท์ บุญมาทัน
-การวิเคราะห์การส่งออกและความสามารถในการแข่งขันปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยังตลาดประเทศสำคัญนิสิต พันธมิตร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; พีรธัช ถนอมจิตร์
Nov-2020การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างผู้ยากจนกับผู้เกือบจน: กรณีศึกษาเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่จิราคม สิริศรีสกุลชัย; สุพรรณิกา ลือชารัศมี; ชัยปภัส ไวรักษ์
Nov-2020การทำนายทิศทางของราคาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ด้วยแบบจำลองอะแด็พทีฟโลจิตคมสัน สุริยะ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อาภา วิจารย์
Nov-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดเชียงใหม่วรลักษณ์ หิมะกลัส; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; กิตติชัย แซ่ลิ่ม
Jun-2021การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำระหนี้ของลูกค้าธนาคาร กรณีศึกษา ลูกค้าข้าราชการครู และข้าราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารกรุงไทย สาขาฮอดภารวี มณีจักร; วรพล ยะมะกะ; สุทธิพงษ์ ใหม่จันทร์แดง
Jun-2021การศึกษาผลกระทบของมูลค่าการซื้อขายสุทธิจากกลุ่มนักลงทุนแต่ละประเภทต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปริยากร ดีพัฒนกุล
May-2021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนในแชร์ลูกโซ่ของนักลงทุนณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; วรัทยา ชินกรรม; พชรพงศ์ อังกสิทธิ์
May-2021การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในการใช้บริการแกร็บในจังหวัดเชียงใหม่ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; วรัทยา ชินกรรม; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ณิชชนารถ ชุ่มมะโน
Nov-2020การประเมินความต้องการใช้น้ำและผลการปฏิบัติการฝนหลวงของการผลิตข้าวนาปีในลุ่มน้ำแม่กวง เขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่วรัทยา ชินกรรม; กญัญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; เทพบดี แลกันทะ
Sep-2020ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่ฆ่าตัวตายในประเทศไทยจิราคม สิริศรีสกุลชัย; เริงชัย ตันสุชาติ; ณฉัตรชพงษ์ แก้วสมพงษ์; กรรณิการ์ ทรงพินิจ
Oct-2020การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่ค้างชำระและวิธีการจัดการหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิตของผู้บริโภควัยทำงาน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; กัญญ์ชล วัฒนากูล; ณัฐพงศ์ มานารัตน์
May-2020พฤติกรรมการออมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตยามชราภาพของพนักงานในสถาบันการเงินศศิเพ็ญ พวงสายใจ; พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; จุฑาพร ศรีวงค์
May-2020พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งจากธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงรายพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; วรลักษณ์ หิมะกลัส; เจนจิรา อุปคุตฆ์
Apr-2020ประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปัญญปัทม์ นุ่มนวล
May-2020ความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปรังของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายรศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ผศ.ดร. เชาวนา เพชรรัตน์; นุจรินทร์ ศรีคุณเมือง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1210