ECON: Independent Study (IS) : [1224] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1224
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jun-2566ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในแอพพลิเคชั่นภารวี มณีจักร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ภานุพงษ์ ทองคำ
17-Jun-2566การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของสหกรณ์ร้านค้า: กรณีศึกษา สหกรณ์ร้านค้าในมหาวิทยาลัยนิสิต พันธมิตร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์
Mar-2566ผลของความรู้สึกมั่นคงในการทำงานที่มีต่อการออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินของพนักงานธนาคารในจังหวัดเชียงใหม่สุพรรณิกา ลือชารัศมี; จิราคม สิริศรีสกุลชัย; พัชรินทร์ คำนาศักดิ์
Oct-2021ความรู้ทางการเงินกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของกลุ่มคนเจนวายในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพิฑูร ธนบดีกิจ; วรพล ยะมะกะ; เมธี เมธีศุภกุล
Oct-2021ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดลำปางพิฑูร ธนบดีกิจ; กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ณฐมน ทิพย์สุข
Feb-2022ความเต็มใจจ่ายการประกันภัยลำไยของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่เริงชัย ตันสุชาติ; ปิยะลักษณ์พุทธวงศ; นฉัตร์ฑพงษ์ แก้วสมพงษ์; ภาณุวัฒน์ ศรีคุ้ม
Feb-2022พฤติกรรมการบริโภคไก่พื้นเมืองของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ปิยะลักณ์ พุทธวงศ์; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ปราณี โพธิ์คำ
May-2023ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อยานยนต์ไฟฟ้านั่งส่วนบุคคล ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไพรัช กาญจนการุณ; นิสิต พันธมิตร; วลินพิชญ์ คำปิ
Oct-2022ความเป็นไปได้ในการท่องเที่ยวหลายจังหวัดของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว จังหวัดแพร่สุพรรณิกา ลือชารัศมี; จิราคม สิริศรีสกุลชัย; ณิรินทร์ญา ทะฤาษี
Sep-2021ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันสินเชื่อของประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์; นิสิต พันธมิตร; มธุรส ปินใจ
May-2022การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตสับปะรดที่ได้และไม่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางนฉัตร์ฑพงศ์ แก้วสมพงษ์; ภารวี มณีจักร; ทาริกา นามวงศ์
Mar-2022ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพ คล่องต่อเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวรพล ยะมะกะ; วิภาพรรณ์ คําเมืองมูล
Feb-2023การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตไม้ตัดดอกในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ศิริรัตน์ ทองสุวรรณ
Mar-2023The Effects of industrialization and economic growth on sustainable development decoupling in ChinaAnaspree Chaiwan; Chukiat Chaiboonsri; Ying Cao
16-Jan-2023การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจเรือนแพ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กรณีศึกษาเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อุทยานแห่งชาติศรีลานนากันต์สินี กันทะวงศ์วาร; วรลักษณ์ หิมะกลัส; สุพัตรา กระจ่างโฉม
2565การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบอกต่อ : กรณีศึกษาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พิฑูร ธนบดีกิจ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ธวัชชัย ไชยลังการ
Jul-2564ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรต่อการตัดสินใจซื้อซํ้าสลากออมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่พิฑูร ธนบดีกิจ; ภารวี มณีจักร; สุจิตรา คำกัมพล
Sep-2022การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ชาติชาย เขียวงามดี; รสริน โอสถานันต์กุล; วันทนีย์ รุ่งเรืองวัฒนกูล
Jun-2022พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยหลังจากมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองกันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; คณัสนันท์ บุญมาทัน
-การวิเคราะห์การส่งออกและความสามารถในการแข่งขันปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยังตลาดประเทศสำคัญนิสิต พันธมิตร; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; พีรธัช ถนอมจิตร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1224