ECON: Independent Study (IS) : [1143] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1143
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2557ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาไทยชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; วันวิสาข์ อ่อนชูศรี
Sep-2557พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รสริน โอสถานันต์กุล; ปิยภรณ์ เปล่งศรีวัฒนา
-พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อการ เลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลำพูนรศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ยิ่งฤดี มณีประเสริฐ
Aug-2557ผลกระทบของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่ออุตสาหกรรมโฆษณาและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คมสัน สุริยะ; นภัสถ์ หาญพรชัย; พลอยไพลิน ภู่อารีย์
-ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระในสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ของธนาคารออมสินเขตเชียงรายรศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงค์; ชัยพงศ์ ชววิสุทธิกูล
2557การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประเสริฐ ไชยทิพย์; ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; สุนิษา ตุ้ยยวง
-การประมาณการค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ดาราวรรณ คำมาก
Jul-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; ภาวิณี ศรีทองแท้
Sep-2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; สุขุม อินทนันท์
Sep-2558ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; ศิริศักดิ์ กิติเรืองแสง
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันปาล์มของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ชนนิกานต์ ชัยนุรักษ์
Sep-2558พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ของผู้ใช้บริการ สนามกีฬาของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร.รสริน โอถานันต์กุล; เอกรินทร์ กิตติเลิศภักดีกุล
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอปง จังหวัดพะเยาผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; ชนิสรา ใจเที่ยง
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานตำราเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; มัลลิกา ริมสกุล
Sep-2558การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานลำไยแปรรูปอ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ยุวธิดา ปันปิน
Sep-2558ผลกระทบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวต่อความภักดีของนักท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; อาจารย์ ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; มะลิวัลย์ ปินนะ
Sep-2558การวิเคราะห์ผลตอบแทนและสวัสดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทยอ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบูลย์ศรี; อรนันท์ คำสี
28-Jul-2557ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; พันโท มะรินทร์
Apr-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
Jul-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; สายใจ อุ่นอินต๊ะ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1143