ECON: Independent Study (IS) : [1139] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1139
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินผลการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง จำกัด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ศศิเพ็ญ พวงสายใจ; พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; สุรเชษฐ์ นุชัย
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดค่าเช่าที่ติดป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มาโนช โพธาภรณ์; ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; ศิวสุดา ชัยอาภัย
2557พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงนิสิต พันธมิตร; ไพรัช กาญจนการุณ; ภัทร์ฐิตา ศิรอัครพงศ์
Jul-2558ประสิทธิภาพการให้บริการในงานสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นิสิต พันธมิตร; ไพรัช กาญจนการุณ; เสาวลักษณ์ แผวผาลา
Jul-2558การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัดชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ประเสริฐ ไชยทิพย์; กัญญา นภสินธุ์
Jul-2558ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางรสริน โอสถานันต์กุล; พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; อัญชลี ปิงวัง
Jul-2558พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการใช้สินเชื่อบัตรกดเงินสดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปางพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; วรลักษณ์ หิมะกลัส; ธิดารัตน์ เปียงบุญยืน
2557การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย โดยวิธีการโอนมูลค่าปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; จารึก สิงหปรีชา; อรรถพันธ์ สารวงศ์
2557ความสุขในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปางพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; รสริน โอสถานันต์กุล; ขนิษฐา พันธุ์ทอง
2557ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการพาณิชย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีอัตถดถอยที่มีการแจกแจงค่าล่าชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; กิตติพงศ์ นิติธีรพงศ์
2557ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่นภัสถ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; แพรรฎา พรมวงศ์
Jul-2015การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ลักษณ์ธนัชพร อุตมะดวงแจ่ม
Jul-2015ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร; รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; แพรวนภา ฤทธิไตรภพ
Jul-2558การวิเคราะห์การดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; รศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; หัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
Jul-2558ปัจจัยเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานธนาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางอ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; อัญชลี ปิงวัง
Jul-2558ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; รุสนันท์ คิดหา
Jul-2015ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของสำนักงานสรรพากรภาค 8อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; อัญตินันท์ นันทพันธ์
Jul-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยรายสาขาอ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล; ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์; วุฒธิพงษ์ ตาเบ้า
Feb-2015ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์อาเซียนโดยวิธีการถดถอยแบบพาแนลควอนไทล์อาจารย์ ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; อาจารย์ ดร. รสริน โอสถานันต์กุล; ปารุสก์ พัฒนพิบูลย์
May-2558การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)อ.ดร ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล; อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; สายฝน เที่ยงไชย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1139