AGRI: Independent Study (IS) : [258] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 258
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2557ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; วธัญญู พัฒชะนะ
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พนิต บรรณสาร
Jul-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุพาพร ใจทน
Jun-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อเนื้อสุกรอินทรีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; สุกฤตา จิรเมธาศิริ
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พิมพ์ใจ สิงคราช
May-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไข่ไก่โอเมก้า 3 ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พิราช บูลย์ประมุข
5-Aug-2557การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในจังหวัด ลำปางรองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รองศาสตราจารย์ ดุษฎี ณ ลำปาง; ปรานอม แสงจันทร์
4-Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อน้ำผึ้งในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์; ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; รัตน์ชนู อนุบัน
4-Aug-2557การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; รศ. ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์; อ. ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; วินัย ขาวมี
8-Aug-2557ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์; รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพลเศรษฐบุตร; รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์; อดิสรณ์ ลาภพระแก้ว
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ศันสนีย์ ศรีวิชัย
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ดุษฎี ณ ลำปาง; พรรณี วันชัย
Dec-2557การวิเคราะห์การจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากพัฒนา เจียรวิริยะพันธ์; พิกุล โค้วสุวรรณ์; อัจฉรา อันสมศรี
Dec-2557กลยุทธ์การจัดการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วินเรือจำลองในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พิกุล โค้วสุวรรณ์; พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์; ชลธิชา ดีเพ็ญ
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; มัลลิกา มุกดา
2557ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในจังหวัดลำพูนรุจ ศิริสัญลักษณ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ปรัชญา นุชสุวรรณ
Aug-2015การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา- หนองฟาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; ปรัทญ์ ปัญโญ
Jul-2015ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริม อัดก้อนสำหรับโคเนื้อในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านรศ.ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; รศ. ดุษฎี ณ ลำปาง; รศ.ดร.โชค มิเกล็ด; ชิตวัน เวียงนาค
Oct-2014ทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็น สมาชิกในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; กฤตพล สารเข้าดำ
Oct-2014ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สินเชื่อนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำพูนผศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ธีระยุทธ อำภา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 258