AGRI: Independent Study (IS) : [252] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 252
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2014ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพกำจัดวัชพืชของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลงามสมสุข; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริสืบพงษ์สังข์; ศิรินันท์ แซ่โง้ว
Dec-2014พฤติกรรมการเลือกซื้อมะขามแปรรูปของผู้บริโภคในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์; ศิริญทิพย์ ซิวสารี
Dec-2014การสำรวจสาหร่ายในน้ำพุร้อนโป่งอาง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการสอนอาจารย์ ดร. จีรพร เพกเกาะ; ณัฐจีรา ขยัน
Dec-2014ผลของไคโตซานและไซเปอร์เมทรินต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและจุลกายวิภาคของไตในตัวอ่อนกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร; อ. ดร. สุภาพ แสนเพชร; ไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ
Jul-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข; รองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์; กนกวรรณ สุขเสาร์
Aug-2015ประสิทธิผลของโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ปี 2555 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ. ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ. พิกุล โค้วสุวรรณ์; จารุวรรณ ตาเริญ
Oct-2558ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่อ. ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; กฤดิพัฒน์ ระเบ็ง
Jun-2558แผนการปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าพืชไร่ในจังหวัดลำพูนศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; สาริศา อะกะปัน
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาอาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอง; อรรถพล มนตรี
May-2558ปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจของผู้ปลูกยางพาราในการขายผลผลิตผ่านตลาดประมูลระดับท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข; รองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์; ปาริฉัตร ยาสุปิ
Aug-2014ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงรุจ ศิริสัญลักษณ์; ดุษฎี ณ ลำปาง; อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; วราขวัญ บุญยัง
Jul-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตรของนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ดุษฎี ณ ลำปาง; นริศ ยิ้มแย้ม; วารุตม์ วิรัศมี
Aug-2014ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จีราวรรณ ดาววี
Aug-2014ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่วรณัฐ ยอดสร้อย
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ทำประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' decision making for not applying in-season rice insurance, Pong Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / ประภัสสร คำใบสีประภัสสร คำใบสี
2556ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ซื้อผักปลอดสารพิษในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' expectation and satisfaction in buying pesticide-free vegetables in Mueang District, Chiang Mai Province / มุจลินทร์ ปิยะรักษ์มุจลินทร์ ปิยะรักษ์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting entrepreneurs' decision making to participate in the quality factors of agricultural production project in Chiang Mai Province / วัตถาภรณ์ จันทร์แก้ววัตถาภรณ์ จันทร์แก้ว
2556โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานด้านการตลาดของพริกขี้หนูในจังหวัดเชียงใหม่ = Structure, conduct and performance of bird chilli (Capsicum frutescens L.) market in Chiang Mai Province / ชบา บานใบชบา บานใบ
2555กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน้ำร้อนที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Strengthening process of Pongnamron national outstanding farmer group award in 2009, Fang District, Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ดวงแย้มทัศนีย์ ดวงแย้ม
2555ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วง = Phylogeny and efficacy of soil actinomycetes in controlling fungi causing mango anthracnose / วิลาสินี แสงนาควิลาสินี แสงนาค
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 252