AGRI: Independent Study (IS) : [265] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 265
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557กลยุทธ์การจัดการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วินเรือจำลองในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พิกุล โค้วสุวรรณ์; พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์; ชลธิชา ดีเพ็ญ
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; มัลลิกา มุกดา
2557ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในจังหวัดลำพูนรุจ ศิริสัญลักษณ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ปรัชญา นุชสุวรรณ
Aug-2015การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา- หนองฟาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; ปรัทญ์ ปัญโญ
Jul-2015ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริม อัดก้อนสำหรับโคเนื้อในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านรศ.ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; รศ. ดุษฎี ณ ลำปาง; รศ.ดร.โชค มิเกล็ด; ชิตวัน เวียงนาค
Oct-2014ทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็น สมาชิกในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; กฤตพล สารเข้าดำ
Oct-2014ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สินเชื่อนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำพูนผศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ธีระยุทธ อำภา
Dec-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของผู้ปลูกกาแฟในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์; รศ.ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์; อ.ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; เอกราช บุญล้อมรักษ์
May-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลามะพร้าว ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; อาจารย์ ดร.นัทธมน ธีระกุล; ปิติพงษ์ เมษสุวรรณ
Mar-2015ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคมะม่วงปลอดภัยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; พชรพรรณ สุรพณิช
Oct-2557ปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปางรองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; กนกวรรณ พิมพา
Dec-2557ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; รองศาสตราจารย์ ดุษฎี ณ ลำปาง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; เรืองไร อินทรากอง
May-2015พฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคน้ำฝรั่งสีชมพูของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ. ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ. ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; อัจฉรา แก้วเหรียญทอง
Dec-2014ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพกำจัดวัชพืชของเกษตรกรในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลงามสมสุข; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริสืบพงษ์สังข์; ศิรินันท์ แซ่โง้ว
Dec-2014พฤติกรรมการเลือกซื้อมะขามแปรรูปของผู้บริโภคในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์; ศิริญทิพย์ ซิวสารี
Dec-2014การสำรวจสาหร่ายในน้ำพุร้อนโป่งอาง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ทางการสอนอาจารย์ ดร. จีรพร เพกเกาะ; ณัฐจีรา ขยัน
Dec-2014ผลของไคโตซานและไซเปอร์เมทรินต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและจุลกายวิภาคของไตในตัวอ่อนกบนา (Hoplobatrachus rugulosus)ผศ.ดร.กนกพร แสนเพชร; อ. ดร. สุภาพ แสนเพชร; ไพฑูรย์ แสนจันต๊ะ
Jul-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล งามสมสุข; รองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์; กนกวรรณ สุขเสาร์
Aug-2015ประสิทธิผลของโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ปี 2555 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ. ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ. พิกุล โค้วสุวรรณ์; จารุวรรณ ตาเริญ
Oct-2558ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่อ. ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; กฤดิพัฒน์ ระเบ็ง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 265