AGRI: Independent Study (IS) : [252] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 252
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Aug-2557การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรในจังหวัด ลำปางรองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รองศาสตราจารย์ ดุษฎี ณ ลำปาง; ปรานอม แสงจันทร์
4-Sep-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อน้ำผึ้งในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์พิกุล โค้วสุวรรณ์; ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; รัตน์ชนู อนุบัน
4-Aug-2557การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; รศ. ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์; อ. ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; วินัย ขาวมี
8-Aug-2557ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์; รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพลเศรษฐบุตร; รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์; อดิสรณ์ ลาภพระแก้ว
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดพะเยาอารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; ศันสนีย์ ศรีวิชัย
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ดุษฎี ณ ลำปาง; พรรณี วันชัย
Dec-2557การวิเคราะห์การจัดการร้านอาหารญี่ปุ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากพัฒนา เจียรวิริยะพันธ์; พิกุล โค้วสุวรรณ์; อัจฉรา อันสมศรี
Dec-2557กลยุทธ์การจัดการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วินเรือจำลองในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พิกุล โค้วสุวรรณ์; พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์; ชลธิชา ดีเพ็ญ
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่อารี วิบูลย์พงศ์; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; มัลลิกา มุกดา
2557ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในจังหวัดลำพูนรุจ ศิริสัญลักษณ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; ปรัชญา นุชสุวรรณ
Aug-2015การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา- หนองฟาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ; อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา เกียรติมณีรัตน์; ปรัทญ์ ปัญโญ
Jul-2015ความรู้และความเข้าใจของเกษตรกรในการผลิตอาหารเสริม อัดก้อนสำหรับโคเนื้อในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านรศ.ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; รศ. ดุษฎี ณ ลำปาง; รศ.ดร.โชค มิเกล็ด; ชิตวัน เวียงนาค
Oct-2014ทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมเป็น สมาชิกในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; กฤตพล สารเข้าดำ
Oct-2014ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สินเชื่อนอกภาคการเกษตรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำพูนผศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ.ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ธีระยุทธ อำภา
Dec-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของผู้ปลูกกาแฟในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์; รศ.ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์; อ.ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; เอกราช บุญล้อมรักษ์
May-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกะลามะพร้าว ของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; อาจารย์ ดร.นัทธมน ธีระกุล; ปิติพงษ์ เมษสุวรรณ
Mar-2015ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคมะม่วงปลอดภัยในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์; ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์; พชรพรรณ สุรพณิช
Oct-2557ปัจจัยที่มีผลต่อเกษตรกรในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปางรองศาสตราจารย์ พิกุล โค้วสุวรรณ์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; กนกวรรณ พิมพา
Dec-2557ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบัติทางการเกษตรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; รองศาสตราจารย์ ดุษฎี ณ ลำปาง; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; เรืองไร อินทรากอง
May-2015พฤติกรรมและทัศนคติต่อการบริโภคน้ำฝรั่งสีชมพูของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ. ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; รศ. ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; อัจฉรา แก้วเหรียญทอง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 252