AGRI: Independent Study (IS) : [316] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Mar-2567ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพของเกษตรกรในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ณฐิตากานต์ พยัคฆา; แสงทิวา สุริยงค์; วัชระ อินโองการ
17-Nov-2566การยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นต้นแบบบริการข้อมูลด้านอารักขาพืชของเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; ปกป้อง ญาณะโค
Oct-2023ระยะวิกฤตสำหรับป้องกันกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกปทุมมาพันธุ์ลานนาสโนว์อภิรัฐ บัณฑิต; กนกวรรณ ปัญจะมา; มนสิชา สงวนธีรพงศ์
25-Aug-2566ความต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนสุกิจ กันจินะ; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; อนัส มณีพฤกษ์
Aug-2566ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้เชื้อปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มาของผู้ปลูกไม้ผลในอำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์สุกิจ กันจินะ; รัตติกาล จักรใจวงค์
11-Apr-2566ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของม้งบ้านศรีคีรีรักษ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ชาติชาย เขียวงามดี; ณัฐจิรา หนูแดง
May-2023Farmers’ knowledge and practices of shiitake mushroom production in the royal project areaณฐิตากานต์ พยัคฆา; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; ทับทืมทอง บุญรักษา
Apr-2023ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่สุรพล เศรษฐบุตร; ปรียานุช นิพาพันธ์
Jul-2023ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่สุกิจ กันจินะ; รุจ ศิริสัญลักษณ์; พิมพ์ใจ สีหะนาม; ดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง
Apr-2023การยอมรับเทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับในการพ่นสารเคมีในนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่กรรณิกา แซ่ลิ่ว; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; อธิพันธ์ สร้อยญาณะ
Feb-2022ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการจำหน่ายกระเทียมในอำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; อุทัยวรรณ คำผง
Feb-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะนาวไร้เมล็ด พันธุ์ตาฮิติของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพรสิริสืบพงษ์สังข์; ประทานทิพย์ กระมล; รัตติกานต์ เกตุแก้ว
Apr-2022การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปสู่การทำเกษตรผสมผสานในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ประทานทิพย์ กระมล; ปิยนุช ทรวงคำ
Jul-2022การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการผลิตน้ำส้ม 100% ด้วยกระบวนการความดันสูงในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเยาวเรศ เชาวนพูนผล; กรรณิกา แซ่ลิ่ว; อดิพงษ์ จันต๊ะคาด
Apr-2023ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามระบบฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนรุจ ศิริสัญลักษณ์; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; อภิรัฐ บัณฑิต; อรณิชาณ์ ปารมี
Mar-2023ความต้องการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้านในจังหวัดพะเยาภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; แสงทิวา สุริยงค์; พงศ์ศิริ ตารินทร์
Jul-2564ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; แสงทิวา สุริยงค์; กิ่งกาญจน์ ชัยการ
Jul-2564ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนรุจ ศิริสัญลักษณ์; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พัชรินทร์ พานทอง
31-Aug-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการคงสมาชิกภาพผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีของ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนกฤต จันทรสมบัติ
16-Sep-2022Use of some agricultural by-products as functional feed additives for nile tilapia culture under biofloc systemHien Van Doan; Sudaporn Tongsiri; Piyatida outama
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316