Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภคในโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting the consumer's decision to purcase a house in a housing estate in Chiang Mai Province / จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์จักรพันธ์ ศิริจันทรพงค์
2548การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication influencing selection of ready to drink Green Tea products of consumers in Mueang District, Chiang Mai province / ศิรินภา บุญมาศิรินภา บุญมา
2547ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกซื้อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = purchase of mobile telephone system in Mueang District, Chiang Mai Province / สรายุทธ์ สิริธนากิจสรายุทธ์ สิริธนากิจ
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting purchasing preferences of instant bean vermicelli noodle products of consumers in Mueang Chiang Mai District / วาสนา ศิลปวรเศรษฐวาสนา ศิลปวรเศรษฐ
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในการเลือกใช้บัตรบีเฟิสต์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting customers in Mueang Chiang Mai district towards selecting Be 1st card of Bangkok Bank public company limited / ปริญญา ศิรบรรจงกรานปริญญา ศิรบรรจงกราน
2551ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาเพื่อการตอบสนองข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting consumer decision towards selecting tutoring institutes for standard english tests in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุภาพงษ์ นิลเกษสุภาพงษ์ นิลเกษ
2551ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการคาร์แคร์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = The marketing mix factors affecting customer decision towards selecting car care services in Mueang Chiang Mai district / สิริจิตวัฒนา ทากุสิริจิตวัฒนา ทากุ
2550ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัทเพาเวอร์ บาย จำกัด สาขากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' satisfaction towards services marketing mix of power buy company limited, Kadsuankaew branch, Chiang Mai province / กันณิกาณ์ ธนะวัฒน์กันณิกาณ์ ธนะวัฒน์
2548ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers purchasing decision on wooden furniture in Chiang Mai / มิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์มิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์
2551ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารอิตาเลียน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting customer decision towards Italian restaurants in Mueang Chiang Mai District / วิชญา บรรลือวิชญา บรรลือ