Browsing by Author สุรพล เศรษฐบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2014Farmers’ Perception and Adaptation in Organic Vegetable Production for Sustainable Livelihood in Chiang Mai Provinceบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ; Nathitakarn Pinthukas
Jul-2557บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพะเยาสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นราศิณี แก้วใหลมา; สุรพล เศรษฐบุตร; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่จารุวรรณ ฟูตั๋น; สุรพล เศรษฐบุตร; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ดุษฎี ณ ลำปาง; พรรณี วันชัย
2563ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเมธาวรรณ ชูเวช; สุรพล เศรษฐบุตร; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
2562แรงจูงใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ฐิติมา จันทร์หอม; สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์