Browsing by Author คมกฤต เล็กสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การจัดตารางการผลิตของโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการหาค่าที่ดีที่สุดแบบอาณานิคมมดพงษ์สวัสดิ์ เปรมเพ็ชร; คมกฤต เล็กสกุล
Jul-2558การประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตคมกฤต เล็กสกุล; ศุภางค์ สมศรี
2554การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาการสับเปลี่ยนหม้อแปลงจำหน่ายคณรัศมิ์ ค้ำชู; คมกฤต เล็กสกุล
2553การประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ ในกระบวนการกัด เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์อลงกต ลิ้มเจริญ; ชูพงษ์ ภาคภูมิ; คมกฤต เล็กสกุล
May-2020การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบเครื่องประดับต่างหูคมกฤต เล็กสกุล; กฤษฎา แสนสุวรรณ
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลคมกฤต เล็กสกุล; เบญจมาภรณ์ เลขะวณิช
2555การพัฒนาการวางแผนการมอบหมายงานสำหรับการผลิตไก่ตัดแต่งพิเศษโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ชาญชัย อภิรมย์ชัยกุล; คมกฤต เล็กสกุล
2560การพัฒนาแผ่นดามกระดูกจากวัสดุประสมไฮดรอกซีอะปาไทต์-กรดพอลิแลคติกมินตรา พื้นดี; คมกฤต เล็กสกุล
2562การสังเคราะห์อนุมูลไฮดรอกซิลในน้ำพลาสมาด้วยระบบพลาสมาไกลดิงอาร์กพฤฒิพงศ์ พฤฒิกัลป์"; คมกฤต เล็กสกุล
2554การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการเชื่อมหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟแบบด้านหลังคธายุทธ ก๋ามะโน; อรรถพล สมุทคุปติ์; คมกฤต เล็กสกุล; วชิระ พุทธิแจ่ม; อดิศักดิ์ โตแก้ว
2563การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ของไหลจุลภาคสำหรับการแยกอนุภาคที่มีประจุด้วยเจลอิเล็กโทรดชาลิณี พิพัฒนพิภพ; รุ่งเรือง พัฒนากุล; คมกฤต เล็กสกุล
2559การออกแบบและพัฒนาถังปฏิกรณ์สำหรับการสังเคราะห์กรดพอลิแลคติกบุปผาชาติ ยศคันโท; คมกฤต เล็กสกุล
2559การออกแบบและวางผังคลังสินค้าของโรงงานหลวง อาคารสำเร็จรูปที่ 1 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ทัศนพงศ์ เลิศปัญญากุล; ศุภฤกษ์ มาจันทร์; มนวิภา อาวิพันธุ์; คมกฤต เล็กสกุล; อลงกต ลิ้มเจริญ
2555การเปรียบเทียบแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับกระบวนการตัดแต่งไก่ของโณงงานกรณีศึกษาและแผนการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105Eพิมลพร มูลรัตน์; คมกฤต เล็กสกุล
2557การแก้ปัญหาการจัดตารางการทำงานของพยาบาลโดยวิธีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สุกฤษฎิ์ เพชรสวัสดิ์; คมกฤต เล็กสกุล
2562พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสลายยาฆ่าแมลงด้วยเทคนิคน้ำที่กระตุ้นด้วยพลาสมาสุชาดา พันธุ์สถิตย์วงศ์"; คมกฤต เล็กสกุล