Browsing by Author พจนา พิชิตปัจจา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2021การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; ปณิธาน สรรพวุธ
May-2021การจัดการเครือข่ายฟื้นฟูป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยพจนา พิชิตปัจจา; ทยา เลาหศิริวงศ์
Jun-2561การประเมินผลโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี ฟูล เอชดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ปิยากร หวังมหาพร; ธันยวัฒน์ รัตนสัก; พจนา พิชิตปัจจา; ภัทรวดี ชัยวงค์
Mar-2023การพัฒนากระบวนการกำหนดตัวชี้วัดแผนพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2พจนา พิชิตปัจจา; กิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์
May-2022การพัฒนากระบวนการประสานความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนพจนา พิชิตปัจจา; กันตินันท์ ชาติพิพัฒพงศ์
Mar-2021การพัฒนาตัวแบบระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; กานต์ชนิต สุตาคำ
May-2021การพัฒนาระบบการบริการและจ้างงานชุมชนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; วรพงค์ อินทะนิล
Jun-2022การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ในสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจพจนา พิชิตปัจจา; รังสรรค์ มะสุริน
May-2022การพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; เบญญทิพย์ สิงห์ธร
31-Mar-2566การพัฒนาแนวทางและยกระดับกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; นฤมล สุขเสาร์
31-Mar-2023การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงในแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; พีรญา ธรรมเดช
May-2021การวิเคราะห์ความสามารถในการพึ่งพาตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; อนาวิล ยินดีผล
Jun-2020การสร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงดิจิทัลของสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0พจนา พิชิตปัจจา; สวรรยา ลีละผลิน
Jun-2020ขีดความสามารถขององค์การกับความสำเร็จในการประยุกต์ใช้บริการกรุงไทยอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเขต 5 (ภาคเหนือตอนบน)พจนา พิชิตปัจจา; รวีนิภา หิรัญญโกมล
2543ความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / พจนา พิชิตปัจจาพจนา พิชิตปัจจา
May-2021ความพร้อมของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายพจนา พิชิตปัจจา; ณภัทรธมณฑ์ ภาณุรัศมิ์โภคิน
May-2021ความสัมพันธ์ของการพึ่งพาตนเองทางการคลังกับผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายพจนา พิชิตปัจจา; สุนิศา วรรณศรี
May-2021ความสัมพันธ์ของความโปร่งใสและผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; ศรัณย์ เทพมา
May-2021ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงสถาบันกับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่พจนา พิชิตปัจจา; ทิพากร ค่ำสุริยา
31-Mar-2566ความสำเร็จของการนำนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติในพื้นที่ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนพจนา พิชิตปัจจา; อัณณ์ชญากร สุขเกษม