GRAD-Health Sciences: Independent Study (IS) : [774] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 774
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2020การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการลงทะเบียนและประมวลผล สำหรับสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอาจารย์ ดร.พฤกษ์ บุญมา; อนุวัฒน์ จันทรวงศ์
Feb-2020การรับรู้และพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ของประชาชนในเขตตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.กันยารัตน์ คอวนิช; นิจกาล สุทธหลวง
Nov-2014แรงจูงใจและกลวิธีเชิงพฤติกรรมการป้องกันต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ภัคจิรา ภูสมศรี
Jun-2015การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานในตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเพ็ญประภา ศิวิโรจน์; จิราภรณ์ เสวะกะ
Aug-2014ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาโรคไข้มาลาเรียช้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; สุรศักดิ์ สว่าง
Oct-2014การรับรู้สัญญาณเตือนและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันโลหิตสูง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางรองศาสตราจารย์ สริตา ธีระวัฒน์สกุล; ณัชพันธ์ มานพ
May-2015ความเข้มแข็งทางใจกับสุขภาวะ ของวัยรุ่นหญิงที่มีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์; ยอดชาย แสนทิพย์
Sep-2015ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการปฏิบัติสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อำเภองาว จังหวัดลำปางผศ.ดร วีระพร ศุทธากรณ์; มลฑา เพ็ชรสุวรรณ
Sep-2017พฤติกรรมการบริโภคอาหารและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่แตงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; อาจารย์ ดร.ศักดา พรึงลำภู; ธีรวัฒน์ บุญชัย
Dec-2015การดูแลสุขภาพตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ไชยประสิทธิ์; มิ่งขวัญ จันทร์ศรีมา
Aug-2558อาหารเสริมจากวัตถุดิบในท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์; ศักดา พรึงลำภู; สุรเชษฐ จินะแก้ว
Sep-2558ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าข้าม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่วีระพร ศุทธากรณ์; นิรันดร์ สุวรรณ์
Sep-2558พฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; นิรันดร์ สุวรรณ์
May-2558ความรู้ การบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักกีฬาซอฟท์บอลชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นทัต อัศภาภรณ์; สุรัตน์ หงษ์สิบสอง; ภคิน วัฒนสุนทร
May-2558การคาดคะเนลักษณะของใบมีดจากรอยที่ปรากฏบนผ้าเนื่องจากการแทงคมสันติ โชคถวาย; ธานินทร์ ภู่พัฒน์; ณีรนุช ใจคนอง
May-2558ความชุก ความรุนแรงและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันสึกในประชากรอายุ 35 - 74 ปี อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์; กานต์สิรี สุขเกษม
Oct-2557บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานจริงใน โรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดลำปางศศิธร ไชยประสิทธิ์; ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา
Oct-2557การวิเคราะห์ปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม และเหล็ก ในน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฤตินันท์ สมุทร์ทัย; ศักดา พรึงลำภู; สิริพริมา วิภาธวัชชัยพร
Oct-2557ความต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พิศักดิ์ ชินชัย; ปิ่นปินันท์ บัวคลี่
Sep-2557พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย; เวฬุรี มโนยศ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 774