Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบิน ไทยไลออนแอร์นภัสถ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; อุทุมพร ธรรมนิยาม
Aug-2014การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013นภัสภ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; พนิดา ณ ลำเลียง
Aug-2014ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ภัทรศยา ขัตตะนัน
Oct-2014การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์; ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; ธีรคม ใจปลอด
Nov-2014การเตรียมตัวของแรงงานนอกระบบเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ; รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; สุรัชนก แซ่จุง
Oct-2014การวิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้จักรยานของสมาชิกสมาคม นักปั่นจักรยานเชียงใหม่ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ; พิชชาภา สุขเจริญ