Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 43 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กุสุมา อภิวรรธกกุลกุสุมา อภิวรรธกกุล
2546ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชีในจังหวัดลำปาง / ภักดี ศรีอรุณภักดี ศรีอรุณ
2546ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ เดชะกันวสันต์ เดชะกัน
2546ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อในการตัดสินใจเลือกร้านหนังสือ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรังสี เกตุวิชิตสุรังสี เกตุวิชิต
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาต้านโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคอ้วนของแพทย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์
2555ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อแพทย์ในการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหารในโรงพยาบาล ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting physicians towards prescribing proton pump inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District / ขนิษฐา วัฒนโรจนกิจขนิษฐา วัฒนโรจนกิจ
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards services marketing mix of Rot Nueng Fish noodle restaurant in Mueang Chaing Mai District / วิมล วิมลรัชต์มโนรมวิมล วิมลรัชต์มโนรม
2555การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อน้าดื่มบรรจุขวด = Marketing communication affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing bottled drinking water / ชัยณรงค์ ทองต้นชัยณรงค์ ทองต้น
2556ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในตำบลสุเทพ = Services marketing mix affecting staff and students of Chaing Mai University towards renting monthly apartments in Tambon Suthep / ปรัชญ์ มาละแซมปรัชญ์ มาละแซม
2543การสำรวจทัศนคติของพนักงานฝ่ายการตลาดในการใช้ระบบข้อมูลการบริหาร เขตการทำงานโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิค (อี ที เอ็ม เอส) ของบริษัทยา : กรณีศึกษา บริษัทเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด / อังกูร ว่องอนนท์จินดาอังกูร ว่องอนนท์จินดา