NURSE: Independent Study (IS) : [884] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 884
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2566ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมโทรถามตามเยี่ยมฉบับสั้นในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว จังหวัดอุดรธานีชาลินี สุวรรณยศ; หรรษา เศรษฐบุปผา; ศิริพร ธรรมราช
14-Sep-2566ปัจจัยทำนายคุณภาพการนอนหลับในมารดาที่มีบุตรคนแรกพรรณพิไล ศรีอาภรณ์; ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี; อมราวดี อิ่นแก้ว
Aug-2023ผลของโปรแกรมการจัดการกับความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการดื่มแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ภัทราภรณ์ ภทรสกุล; หรรษา เศรษฐบุปผา; พัชรวลี ปันศักดิ์
May-2023ผลของโปรแกรมการฝึกวิธีคิดทางบวกและการฝึกสติต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่มีภาวะซึมเศร้า สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ภัทราภรณ์ ภทรสกุล; ชฎาพร คำฟู
Apr-2566ค่านิยมในการทำงานของพยาบาลสองรุ่นอายุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อรอนงค์ วิชัยคำ; กุลวดี อภิชาติบุตร; นันทวัน มงคลเวส
Dec-2564การจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; รัตติยาภรณ์ วิสงค์
Aug-2566ผลของนวัตกรรมชุดสื่อประสมการเรียนรู้สองภาษาในการปฏิบัติ บริโภคอาหารมังสวิรัติของชาวกะเหรี่ยงกลุ่มเสี่ยงโรคความดัน โลหิตสูงบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูนศิวพร อึ้งวัฒนา; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ชนัญชิดา ขัดกันทะ
May-2566ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่ว แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ภัทราภรณ์ ภทรสกุล; หรรษา เศรษฐบุปผา; รวินันท์ ใจเงิน
Sep-2021ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; นภาภรณ์ ไชยยะ
Oct-2021บรรยากาศจริยธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่บุญพิชชา จิตต์ภักดี; สมใจ ศิระกมล; นภาพร ติคำ
Dec-2022ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อความรู้และการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของแกนนำนักเรียนในโรงเรียนอนุกูลวิทยา อำเภอแม่สอด จังหวัดตากศิวพร อึ้งวัฒนา; วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; สรอรรถ จันธิดา
Nov-2022ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาด จังหวัดเชียงใหม่หรรษา เศรษฐบุปผา; ภัทราภรณ์ ภทรสกุล; ธนภร แสงสุริยากาศ
Nov-2021ผลของนวัตกรรมคู่หูดูแลกันต่อการประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เท้าจากเบาหวานในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวิลาวัณย์ เตือนราษฎร์; ศิวพร อึ้งวัฒนา; กิตติชัย ปัญญาวรรณ์
Apr-2021พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอรอนงค์ วิชัยคำ; กุลวดี อภิชาตบุตร; บุษราพรรณ ยศชัย
Jan-2023การพัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลนครพิงค์สมใจ ศิระกมล; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; ศุภรดา ประเสริฐกุล
2563การรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กุลวดี อภิชาติบุตร; คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง; สุทธิรา ฟูคำ
Nov-2020การพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; กนกพร ใหม่ชมภู
Mar-2020การกำกับดูแลร่วมทางการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; เจษฎา เทพศิริ
Mar-2020ต้นทุนฐานกิจกรรมการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; สุทธิพร ใจแล
May-2020ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา; ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์; ณัฏฐวิตรา ฤกษ์รัตนประทีป
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 884