NURSE: Independent Study (IS) : [867] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 867
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2015การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล พรพิบูลย์; จิราภรณ์ ธรรมสรางกูร
Mar-2016ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างสมรรถนะแห่งตนสำหรับการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่มีการดื่มแบบอันตราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปงตำ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์; อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา; ปิ่นแก้ว ประทุมทา
Mar-2016ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบหลายช่องทางในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณต๊ะปินตา; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติสกุลพรรณ์; ทิพภาวรรณ์ คำโท
Oct-2558การวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; รัตนาวดี ชอนตะวัน; สุปราณี สายอุต
Jun-2015การพัฒนากรอบสมรรถนะสำหรับพยาบาลวิชาชีพหน่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่กุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; พนมวรรณ บำรุงผล
Jul-2558การพัฒนาคุณภาพการรับส่งเวรทางการพยาบาล ในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำปางกุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; จันทร์จิรา หาญศิริมีชัย
May-2558โรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปางกุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; อนงค์พร อุปสิทธิ์
Mar-2558การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์รัตนาวดี ชอนตะวัน; สมใจ ศิระกมล; พรรณทิพย์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์
Sep-2555ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ ช่างทำผม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่วันเพ็ญ ทรงคำ; รวิวรรณ เต๋ชะรัก
Sep-2557ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกองทัพภาคที่3วันเพ็ญ ทรงคำ; ณัฏฐิรา กาวิละพันธ์
Sep-2557ประสิทธิผลของการส่งเสริมการฟื้นสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ฉวีวรรณ ธงชัย; น้ำฝน พุทธกาล
Sep-2557ประสิทธิผล ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปางฉวีวรรณ ธงชัย; สุกัญญา เลาหธนาคม
Sep-2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทศพร คำผลศิริ; สุพัตรา ปวนไฝ
Sep-2557การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่รามทศพร คำผลศิริ; พัชรียา พ่อค้า
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม หอผู้ป่วยพิเศษ 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กนกพร สุคำวัง; ปาริชาต กางร่มกลาง
Sep-2557การวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ในชุมชน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงรายประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล; ศิวพร อึ้งวัฒนา; พนาวัน พรหมเผ่า
Dec-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กนกพร สุคำวัง; พรรณงาม พิมพ์ชู
Sep-2557ผลของการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้สูงอายุที่เป็นโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ลินจง โปธิบาล; ภารดี นานาศิลป์; อุบล บัวชุม
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลแมคคอร์มิคทศพร คำผลศิริ; อิสรีย์ ขันชัยทิศ
Sep-2557ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลช่องปากสำหรับผู้ป่วยสูงอายุวิกฤตที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทศพร คำผลศิริ; ดวงฤดี ลาศุขะ; นฤมล จินะคำปา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 867