AGRI: Independent Study (IS) : [300] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2564ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; แสงทิวา สุริยงค์; กิ่งกาญจน์ ชัยการ
Jul-2564ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนรุจ ศิริสัญลักษณ์; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พัชรินทร์ พานทอง
31-Aug-2022ปัจจัยที่มีผลต่อการคงสมาชิกภาพผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีของ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนกฤต จันทรสมบัติ
16-Sep-2022Use of some agricultural by-products as functional feed additives for nile tilapia culture under biofloc systemHien Van Doan; Sudaporn Tongsiri; Piyatida outama
Aug-2022ความคิดเห็นของเกษตรกรในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อการยกเลิก การใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และการจำกัดการใช้ไกลโฟเซตจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; เอกชัย สุสกุลโชคดี
Jul-2022พฤติกรรมการซื้อและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อนุพงศ์ วงศ์ไชย; กรรณิกา แซ่ลิ่ว; เพ็ญนภา ใจสุข
Jul-2022ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใช้บริการร้านส้มตำของผู้บริโภคในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พรสิริ สืบพงษ์สังข์; ประทานทิพย์ กระมล; กนกวรรณ ปันปวง
Jul-2022ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสุกรอนุบาลของบริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด จังหวัดเชียงใหม่อนุพงศ์ วงศ์ไชย; วีระศักดิ์ ทะไชย
May-2022ทัศนคติของเจ้าของร้านอาหารในตลาดร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการเลือกใช้ผักและผลไม้ปลอดภัยพรสิริ สืบพงษ์สังข์; กานต์สินี อัครศรีประไพ
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสับปะรดพันธุ์ภูแลของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายกรรณิกา แซ่ลิ่ว; เยาวเรศ เชาวพูนผล; ปริศนา ต๊ะต้นยาง
Jul-2022พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคน้ำส้มพาสเจอร์ไรซ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเยาวเรศ เชาวนพูนผล; กรรณิกา แซ่ลิ่ว; ลักขณา ไลย์
Jun-2022พฤติกรรมการใช้บริการจัดส่งอาหารแบบออนไลน์เดลิเวอรี ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่กรรณิกา แซ่ลิ่ว; อนุพงศ์ วงศไ์ชย; อรทัย คล้ายเนียม
Feb-2021ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมการเกษตรของโครงการยุวเกษตรกร โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล; ณัชชา ยี่ใจ
Feb-2021คุณภาพชีวิตของผู้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; อภิรัฐ บัณฑิต; เกษมสันต์ อาษากิจ
Dec-2020รูปแบบการจัดการแรงงานกรีดยางพาราที่มีผลต่อความยั่งยืนในการทำสวนยางพารา ในอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; รุจ ศิริสัญลักษณ์; ประทานทิพย์ กระมล; ยุทธนา วงค์สีดา
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; พินิจ วันนา
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งกิ่งและช่อผลของกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; วงค์ลักณ์ วงค์ศิริ
Dec-2020ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสตรอว์เบอร์รีไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกรรณิกา แซ่ลิ่ว; เยาวเรศ เชาวนพูนผล; พรทิพย์ เรืองแก้ว
Apr-2020ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล; อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย; ดวงกมล พจนา
Apr-2020ความเสี่ยงของธุรกิจการเลี้ยงสุกรครบวงจรและการเลี้ยงสุกรขุน ในจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว; รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล; อัญธิกา มะหาวัน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 300