Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67257
Title: สมรรถภาพสมองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
Other Titles: Mental Status and Health Promoting Behaviors among Older Persons in Pa-aordonchai Subdistrict Municipality
Authors: กรรณิกา อุ่นอ้าย
กนกพร สุคำวัง
วิชยา เห็นแก้ว
รัญชนา หน่อคำ
ณัฐวรรณ พินิจสุวรรณ
Keywords: สมรรถภาพสมอง
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
Issue Date: 2560
Publisher: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Citation: พยาบาลสาร 44, ฉบับพิเศษ (2) (ธ.ค. 2560), 1-11
Abstract: ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมื่อประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นย่อมเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆตามมา การประเมินสมรรถภาพสมองเป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อค้นหาการเกิดภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้มากที่สุดในวัยสูงอายุ เนื่องจากการเกิดภาวะสมองเสื่อมมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุในทุกด้านและนำไปสู่ความรุนแรงในระยะสุดท้าย ทั้งนี้สามารถป้องกันหรือชะลอความรุนแรงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพสมอง พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้กรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และคณะ (Pender et al., 2006) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยจำนวน 111 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีสมรรถภาพสมองปกติไม่มีภาวะสมองเสื่อม โดยมีคะแนนอยู่ในช่วง 18-28 คะแนน ( = 24.22, S.D. = 2.07) 2.กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.71, S.D. 0.25) 3.สมรรถภาพสมองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ( r= -.126, p > .05) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพในการวางแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป
Description: วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ
URI: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/169189/121714
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/67257
ISSN: 0125-5118
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.