CMUL: Journal Articles : [17028] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 17028
Issue DateTitleAuthor(s)
2553อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะทางการเกษตรในปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราวศะพงศ์ เอกสมทราเมษฐ์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
2553ชีววิทยาและความสามารถในการห้ำของมวนตาโต (Geocoris ochropterus Fieber)อรพรรณ เกินอาษา; กิตติยา สุขเสน; อทิติยา แก้วประดิษฐ์; วิวัฒน์ เสือสะอาด
2553ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของคะน้าจีนที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์สุภกิจ ไชยพุฒ; โสระยา ร่วมรังษี
2553การชักนำโซมาติคเอมบริโอในหญ้าแฝกพันธุ์สงขลา 3 (Vetiveria zizanioides Nash)ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ; สมปอง เตชะโต
2553อิทธิพลของการเพิ่มแสงไฟคั่นช่วงกลางคืนต่ออัตราการสังเคราะห์แสงของปทุมมาพัชรี สิริตระกูลศักดิ์; สาวิตร มีจุ้ย; โสระยา ร่วมรังษี
2553สภาวะทางโภชนาการและค่าโลหิตวิทยาในฤดูกาลต่าง ๆ ของม้าแกลบในจังหวัดลำปางสุนทร วิทยาคุณ; เจริญ แสงดี; นิรันดร กองเงิน; ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
2553การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเป็นการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดีเรือนแก้ว ประพฤติ; ปรีชา รัตนัง
2553ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MC5R ต่ออัตราการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ)วิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์; ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์; สัญชัย จตุรสิทธา
2553ผลของคลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพการสีของข้าวพลากร สำรีราษฎร์; สุชาดา เวียรศิลป์; ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ; Dieter von Hörsten; Wolfgang Lücke; สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
2553ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่เลี้ยงในกรงตับอำนวย เลี้ยวธารากุล; ชาตรี ประทุม; ศิริพันธ์ โมราถบ
2553ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของแวนดาสันทรายบลูชมัยพร อนุวงศ์; โสระยา ร่วมรังษี
2010Yield and Rotenone Content in Derris Root as Affected by Plant Age and Growing ConditionsAroon Sottikul; Pittaya Sruarmsin
2553การประยุกต์การอบแห้งมอลท์ด้วยความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับเครื่องอบร้อนชูพงศ์ เมฆพัฒน์; ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ; Karl Eichhorn; Dieter von Hoersten; สุชาดา เวียร์ศิลป์
2010Response to Rates of Nitrogen Fertilizer Application of F4 Progenies of Composite Crosses Between Local Rice Variety (Mueang Nga) and High Yielding Variety (Thadokkham7) of Lao PDRKhemkham Hongphakdy; Benjavan Rerkasem; Sansanee Jamjod
2553ความเข้มข้นของธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในข้าวนึ่งเต็มเมล็ดและข้าวนึ่งหักที่ได้รับการเติมธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีสุวรรณี แลน้อย; ชนากานต์ พรมอุทัย; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
2553การประเมินประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii และ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici สาเหตุโรคทางดินของมะเขือเทศณิชกานต์ นเรวุฒิกุล; อังสนา อัครพิศาล
2553ความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรข้าววัชพืชจากภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอนุพงศ์ วงค์ตามี; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม; จรรยา มณีโชติ; ศันสนีย์ จำจด
2553ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกสวนสักของเกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่อรพรรณ ประดิษฐ์
2553การประเมินพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่ภาคภูมิ กิติเงิน; ณัฐพล จงกสิกิจ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภายนอกกับน้ำหนักตัวของโคพื้นเมืองในจังหวัดลำปางศุภสานต์ วาวแวว; ณัฐพล จงกสิกิจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 17028