CMUL: Journal Articles : [18816] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 18816
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสูบในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2548 กับ 2554 โดยใช้แบบสำรวจการบริโภคยาสูบสำหรับกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพระดับโลกปิยะนารถ จาติเกตุ; วิกุล วิสาลเสสถ์; วาสนา ใจคำแปง
2557รอยรั่วระดับจุลภาคระหว่างเรซินซีเมนต์และขอบโพรงฟันที่ปนเปื้อนยูจีนอล ภายหลังจากการล้างด้วยสารชะล้างชนิดต่าง ๆธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์; เกษมพงศ์ ศรีปานนาค; พัฒนฤกษ์ ทินกร ณ อยุธยา; ศศิมาส อ่ำครองธรรม
2557ผลของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อความหยาบผิวของเรซินอะคริลิกเสริมฐานฟันเทียมแบบแข็งบุษบา ศราสิทธิ์สันติกุล; ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย์; กุลภพ สุทธิอาจ
2557ภาวะฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายน้ำเนตรนภา ลักขณานุรักษ์; สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์
2556การเตรียมพื้นผิวสำหรับการยึดติดแบร็กเกตจัดฟันสุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
2556แนวทางการรักษาโรคฟันผุโดยแบ่งตามระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุสาวิตรี วะสีนนท์; นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์
2556ประสิทธิผลของการขูดหินน้ำลายต่อผิวรากฟันด้วยหัวขูดหินน้ำลายอัลตราโซนิกส์ 3 ชนิดและเครื่องมือขูด หินน้ำลายด้วยมือ การศึกษาเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการมินตรา นาคธร; ปิยะนุช เพิ่มพานิช; สุพัตรา แสงอินทร์; นิตยา โชติกเสถียร
2557ผลของการใช้สารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาบ่มตัวสองแบบร่วมกับสารยึดติดต่อค่ากำลังแรงยึดเฉือน ของเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันศิวพร ศุภประภาวณิชย์; วีรนุช ทองงาม
2556การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างคอมโพสิตแกนฟันชนิดเหลวกับเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและเจ็ทพลาสมาพิริยะ ยาวิราช; พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์; สรชนินท์ ชินสวนานนท์; พิมพ์เดือน รังสิยากุล; พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์; ธีรวรรณ บุญญวรรณ
2557ความแข็งแรงกดออกของเรซินซีเมนต์ร่วมกับสารยึดติดระบบโททอลเอทช์และเซลฟ์เอทช์ในคลองรากฟันระดับต่างๆศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ; นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์; กฤษณา ตรีไพบูลย์; ปนัญม์พร นุติธีระวัฒน์
2556ผลของการปรับสภาพพื้นผิวโดยใช้กรดกัดต่อความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์และอลูมินาอินซีแรมนงนภานันท์ คำปินไชย; เทพรัตน์ เขมาลีลากุล
2557การผ่าตัดเนื้อเยื่อยึดริมฝีปากในผู้ป่วยผู้ใหญ่ด้วยไดโอดเลเซอร์ชนิดแกลเลียมอลูมิเนียมอาร์เซไนด์ (ความยาวคลื่น 808 นาโนเมตร)ปิยะนารถ เอกวรพจน์
2556แผ่นแบบสำหรับถ่ายภาพรังสีและแผ่นแบบศัลยกรรมสำหรับงานรากเทียมธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์
2556ครอบฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้และครอบฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ที่มีอยู่เดิมมาริสา สุขพัทธี
2556วิธีการพิมพ์ปากเพื่อสร้างครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นนภาพร อัจฉริยะพิทักษ์
2556คุณภาพของเนื้อฟันที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดที่รอยต่อระหว่างเนื้อฟันและสารยึดติดศิริจันทร์ เจียรพุฒิ; ขวัญชนก อยู่เจริญ
2556การประเมินระดับกระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทานสั่งสม ประภายสาธก; อภิรุม จันทน์หอม; การุณ เวโรจน์; สุกิจ เกษรศรี; พิริยะ ยาวิราช
2556ความรู้พื้นฐานและยีนที่เกี่ยวข้องกับการหายของฟันที่ไม่สัมพันธ์กับกลุ่มอาการของโรครุ่งอรุณ เกรียงไกร
2556ความล้มเหลวของครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นที่พบบ่อยนภาพร อัจฉริยะพิทักษ์
2556ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์กับเนื้อฟันในส่วนตัวฟันปภาวี ศรีสุวรรณวัฒนา; ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 18816