Browsing by Author สุรพล เศรษฐบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2014Farmers’ Perception and Adaptation in Organic Vegetable Production for Sustainable Livelihood in Chiang Mai Provinceบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์; สุรพล เศรษฐบุตร; ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ; Nathitakarn Pinthukas
Jul-2564การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; ทศพล มูลมณี; พิกุล ประวัติเมือง
17-Nov-2566การยอมรับการใช้แอพพลิเคชั่นต้นแบบบริการข้อมูลด้านอารักขาพืชของเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; ปกป้อง ญาณะโค
Jul-2564ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; แสงทิวา สุริยงค์; กิ่งกาญจน์ ชัยการ
Nov-2023ความต้องการการส่งเสริมการผลิตสับปะรดภูแลของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสุรพล เศรษฐบุตร; ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; แสงทิวา สุริยงค์; วิมลสิริ หงษ์คำ
Feb-2022ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อชะลอการจำหน่ายกระเทียมในอำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์; อุทัยวรรณ คำผง
Apr-2023ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่สุรพล เศรษฐบุตร; ปรียานุช นิพาพันธ์
Jul-2557บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในจังหวัดพะเยาสุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข; นิศานาถ ธนะรังสฤษฏ์
Nov-2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล; สุรพล เศรษฐบุตร; ต่อนภา ผุสดี; ชฎาพร พรหมเผ่า
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นราศิณี แก้วใหลมา; สุรพล เศรษฐบุตร; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล
2560ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่จารุวรรณ ฟูตั๋น; สุรพล เศรษฐบุตร; วรทัศน์ อินทรัคคัมพร; ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งกิ่งและช่อผลของกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; วงค์ลักณ์ วงค์ศิริ
Dec-2020ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเสาวรสของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนวรทัศน์ อินทรัคคัมพร; สุรพล เศรษฐบุตร; เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ; พินิจ วันนา
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ดุษฎี ณ ลำปาง; พรรณี วันชัย
2563ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเมธาวรรณ ชูเวช; สุรพล เศรษฐบุตร; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; ประทานทิพย์ กระมล
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
May-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; สุรพล เศรษฐบุตร; ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย; พีรนุช คำหล้า
2562แรงจูงใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ฐิติมา จันทร์หอม; สุรพล เศรษฐบุตร; จุฑาทิพย์ เฉลิมผล; พรสิริ สืบพงษ์สังข์