Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64527
Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Other Titles: Factors Affecting Farmers’ Adoption in Good Agricultural Practices for Safe Vegetable Production in Mae Tha Nuea Royal Project Development Center, Chiang Mai Province
Authors: จารุวรรณ ฟูตั๋น
สุรพล เศรษฐบุตร
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
Authors: จารุวรรณ ฟูตั๋น
สุรพล เศรษฐบุตร
วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
Issue Date: 2560
Publisher: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Abstract: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัย 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 137 คน เก็บข้อมูลโดย ใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีทั้งคำถามปลายปิดและปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ และไค-สแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) การได้รับฝึกอบรบเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดภัย และ 2) ความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัย เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกผักปลอดภัยในด้านการเพาะปลูก การดูแลแปลงปลูก การป้องกันโรคและแมลง การเก็บเกี่ยว และการตลาด
Description: วารสารเกษตร เป็นวารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวารสารจะออกราย 4 เดือน (มกราคม พฤษภาคม และกันยายน) ซึ่งจะพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และชีววิทยา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และปัจจุบันวารสารเกษตรอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
URI: http://journal.agri.cmu.ac.th/pdf/J00137_C01061.pdf
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64527
ISSN: 0857-0842
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.